www.ihale.net

 
 
 


İhale İlanı

Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır
 
  T.C. Sağlık Bakanlığı Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi Baştabipliği:
  Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
  İhale Kayıt No :2010 /95972
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Bahçelievler mahallesi ibni Sina Sok.No:2 MERZİFON/AMASYA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 3585134444 - 3585132363
  c)Elektronik Posta Adresi : amasyadhs3@saglik.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Tıbbi Sarf Malzeme Alımı 447 Kalem
  b ) Teslim Yeri(leri) : Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 365 Takvim Günü İçerisinde Peyder Pey Alınacaktır.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi Baştabipliği Yemekhane Salonu
b ) Tarihi ve Saati : 01.09.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler
1-TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT TİTUBB DA KAYITLI OLDUĞUNU ,BARKOD NUMARALARINI VE `SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR ` İBARESİNİ GÖSTEREN İNTERNET ÇIKTISI İHALE TEKLİF DOSYASI İÇİNDE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. 2-İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ KALEMLERİN HERBİRİ İÇİN TİTUBB DA KAYITLI OLDUKLARINI GÖSTEREN BELGELERİ İHALE TEKLİF DOSYASI İÇİNDE SUNACAKLARDIR.3- TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN YUKARIDAKİ ŞARTLAR ARANMAZ. ANCAK KAPSAM DIŞINDA OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER İHALE TEKLİF DOSYASI İÇİNDE SUNULMALIDIR. 4- İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ KALEMLERE AİT TİTUBB KOD NUMARALARINI TEKLİF MEKTUBU EKİ CETVELDE DE AÇIKÇA BELİRTMELİDİRLER
Bu belge altında şunlar istenmektedir:
a) Yeni Belge :
4.3.2. Malların numune/katalog/fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
İhaleye giren firmalar hangi malzemeye fiyat verecek ise o malzemelerin numunesini kendi hazırlayacakları numune teslim tutanağı karşılığında ihale gün ve saatinden evvel Hastanemiz Eczanesine teslim edeceklerdir.Numaraları farklı olsa dahi her kalem için ayrı numune getireceklerdir.İmzalı numune teslim tutanağının bir sureti ihale dosyasına konulacaktır. Numunelerin üzerinde firma ismi,ihale sıra no ve malzemenin ismi okunaklı biçimde yazılacaktır. Numunesi olmayan firma hangi kalemde numunesi yok ise o kalem için değerlendirme dışı kalacaktır.352 ve 446.dahil arasındaki malzemelerin numuneleri ayrı numune teslim tutanağıyla ayrı bir kolide teslim edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi Baştabipliği Satınalma adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi Baştabipliği Satınalma adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:

1-istekliler tekliflerini CD olarak verilen ihale dokümanı içerisinde bulunan  “.KIK” uzantılı ve “DiyosWEB_icin_Teklif_Girme_Programi” adlı olmak üzere 2 adet dosya vardır.Teklifgiryardımistekli adlı dosya yardımıyla teklifler hazırlanıp cd ortamında teklifler ihale dosyasıyla beraber sunulacaktır.Ayrıca HÜAP  `tan http://portal.huap.org/c17/KIKTeklif%20Hazirlama/default.aspx adresindende hazırlanabilir.
2- Yükleniciler sözleşme sırasında üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini birim fiyatını markasını UBB Barkot Numarasını belirterek http://portal.huap.org/c17/KIKTeklif%20Hazirlama/default.aspx´den hazırlamış olduğu dosyayı dijital ortamda (cd disc usb vb) İdareye sunmalıdır.
 
Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi
S.No BransKodu BransAd Adet Tic. Sunum Şekli Açıklama
1 ABSORBABLE MESH SABİTLEYİCİ 5 MM 25  ADET   
2 ACTOLİND JEL VEYA MUADİLİ 30  ADET   
3 ACTOLİND POMAD VEYA MUADİLİ 30  ADET   
4 99 Ağrı seti (3 pompaya Karşılık) 400  ADET   
5 99 AİRWAY NO:4 SARI 150  ADET   
6 99 ALÇI ALTI PAMUĞU 10CM 1000  ADET   
7 99 ALKOL %96LIK 600  LİTRE   
8 99 ALKOLMETRE AĞIZ ÇUBUĞU 1000  ADET   
9 99 ALKOLMETRE KAĞIDI 500  ADET   
10 99 AMBU ÇOCUK(YENİ DOĞAN) ADET   
11 99 AMBU YETİŞKİN ADET   
12 99 AMONYAK LİTRE   
13 99 ANATOMİK KESİMLİ KAPAKÇIKLI POLİPROPİLEN VE POLİLAKTİK ASİT MESH SAĞ 25  ADET   
14 99 ANATOMİK KESİMLİ KAPAKÇIKLI POLİPROPİLEN VE POLİLAKTİK ASİT MESH SOL 25  ADET   
15 99 ANESTEZİ DEVRESİ (DİSP.) ÇOCUK 100  ADET   
16 99 ANGİOCATH GRİ 100  ADET   
17 99 ANGİOCATH MAVİ 30000  ADET   
18 99 ANGİOCATH SARI 1500  ADET   
19 99 ANGİOCATH YEŞİL 300  ADET   
20 99 ANNE-BEBEK KOL BANDI 1500  ADET   
21 99 ANTİBAKTERİYEL POLİGLACTİN SÜTUR NO:1 KESKİN 40MM 996  ADET   
22 99 ANTİBAKTERİYEL POLİGLACTİN SÜTUR NO:2/0 KESKİN 26MM 996  ADET   
23 99 Arter Kanülü 50  ADET   
24 99 ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ TK.(16G-1.6X25MM) 7000  TAKIM   
25 99 ARTER-VEN SETİ 9500  TAKIM   
26 99 ASPİRASYON BAĞLANTI HORTUMU 1000  ADET   
27 99 ASPİRASYON SONDASI YEŞİL 1000  ADET   
28 99 ASPİRASYON TORBASI 2000 ML 1000  ADET   
29 99 Aspiratör Sondası Beyaz 500  ADET   
30 99 ASPİRATÖR SONDASI MAVİ (PEDİATRİK) 500  ADET   
31 99 Aspiratör Sondası Siyah 600  ADET   
32 99 BAKTERİ FİLTRESİ 2000  ADET   
33 99 BALZAM YAPIŞTIRICI 10  LİTRE   
34 99 BANDAJ FİLE NO:7 16  KUTU   
35 99 BASINCA DAYANIKLI ARA UZATMA 1000  ADET   
36 99 BATİCONLU SABUN 1 LT`LİK 75  ADET   
37 99 BESLENME SONDASI NO:10 100  ADET   
38 99 BESLENME SONDASI NO:6 100  ADET   
39 99 BESLENME SONDASI NO:8 100  ADET   
40 99 BESLENME SONDASI SİLİKON TURUNCU 100  ADET   
41 99 BİOPSİ KABI 250CC 600  ADET   
42 99 BİSTURİ UCU NO:15 7000  ADET   
43 99 BİSTURİ UCU NO:22 5000  ADET   
44 99 BONE BAYAN 5000  ADET   
45 99 BONEWAX 200  ADET   
46 99 BÖBREK KÜVET 12000  ADET   
47 99 CATHAJEL 1000  ADET   
48 99 CERRAHİ DÜZ KÜNT UÇLU MAKAS ADET   
49 99 CERRAHİ MAKAS (EĞRİ SÜTUR MAKASI) ADET   
50 99 COATED BLADE ELECTRODE 2, 5 İNCH 60  ADET   
51 99 COROMETRİC MARKA NST CİHAZI KAĞIDI 500  ADET   
52 99 CPAP MASKESİ ADET   
53 99 ÇAM AĞACI BÜYÜK BOY 150  ADET   
54 99 ÇAM AĞACI KÜÇÜK BOY 100  ADET   
55 99 ÇİFT YÖNLÜ, TEK TARAFI ABSORBE OLABİLEN İNTRAPERİTONEAL YAMA ADET   
56 99 DAMAR KAPATMA PROBU TİROİDEKTOMİ 20  ADET   
57 99 DAMAR KAPATMA VE KESME PROBU ATLAS 5 MM LAPAROSKOPİK 10  ADET   
58 99 DAMAR KAPATMA STANDART (HEMOROİD) EL APLİKATÖRÜ 10  ADET   
59 99 DAMLA AYARLI SERUM SETİ 2000  ADET   
60 99 DAYANIKLI BARİYER KREM 100  ADET   
61 99 DİSEKTÖR 20  ADET   
62 99 DİSPOSABLE ENDOSKOPİK POLYESTER BAĞLAMA LOOP SİSTEMİ 5 MM 20  ADET   
63 99 DİYALİZER SENTETİK 1, 3-1, 4 METREKARE 2000  ADET   
64 99 DİYALİZER SENTETİK 1, 7-1, 8 METREKARE 2500  ADET   
65 99 EKG JELİ 200  ADET   
66 99 EKG kağıdı 60x30 Ters sarım 400  ADET   
67 99 EKG KAĞIDI Z KATLI 50  ADET   
68 99 EKG MANDAL ELEKTROT (KOL VE BACAK İÇİN) TAKIM   
69 99 EL YARDIMLI CERRAHİ ULAŞIM PORTU ADET   
70 99 ENDO CATH 150  ADET   
71 99 ENDOCLİP L 150  ADET   
72 99 ENDOCLİP ML 150  ADET   
73 99 ENJEKTÖR 10CC DİSPOSİBLE 3 PARÇALI YEŞİL UÇ 70000  ADET   
74 99 ENJEKTÖR 50CC ÇAM UÇLU 1200  ADET   
75 99 ENJEKTÖR 5CC DİSPOSİBLE 3 PARÇALI YEŞİL UÇ 100000  ADET   
76 99 ENJEKTÖR UCU SARI DİSPOSİBLE 1000  ADET   
77 99 ENJEKTÖR UCU SİYAH DİSPOSİBLE 20000  ADET   
78 99 ENJEKTÖR UCU YEŞİL DİSPOSİBLE 30000  ADET   
79 99 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO: 4 100  ADET   
80 99 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO: 4, 5 100  ADET   
81 99 Entübasyon tüpü kaflı No:2, 5 10  ADET   
82 99 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:3 10  ADET   
83 99 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:3, 5 10  ADET   
84 99 Entübasyon tüpü kaflı No:5 100  ADET   
85 99 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:5, 5 100  ADET   
86 99 Entübasyon tüpü kaflı No:6 100  ADET   
87 99 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:6, 5 100  ADET   
88 99 Entübasyon tüpü kaflı No:7 70  ADET   
89 99 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:7, 5 205  ADET   
90 99 Entübasyon tüpü kaflı No:8 155  ADET   
91 99 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:8, 5 20  ADET   
92 99 Entübasyon tüpü kaflı spiralli No:7 150  ADET   
93 99 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI SPİRALLİ NO:7, 5 200  ADET   
94 99 Entübasyon tüpü kaflı spiralli No:8 100  ADET   
95 99 ENTÜBASYON TÜPÜ SABİTLEME BANDI 50  ADET   
96 99 EOSİN BOYASI LİTRE   
97 99 EPİDURAL KATATER NO:18 800  ADET   
98 99 ETER SOLÜSYONU LİTRE   
99 99 ETİLEN OKSİT BİYOLOJİK İNDİKATÖR 100  ADET   
100 99 ETİLEN OKSİT KİMYASAL ENTEGRATÖR 1000  ADET   
101 99 FEKAL YÖNETİM SETİ 10  ADET   
102 99 FEKAL YÖNETİM SETİ TOPLAMA TORBASI 400  ADET   
103 99 FİLM 18X24 100`LÜK KUTU YEŞİLE HASSAS 120  KUTU   
104 99 FİLM 24X30 100`LÜK KUTU YEŞİLE HASSAS 150  KUTU   
105 99 FİLM 30X40 100`LÜK KUTU YEŞİLE HASSAS 170  KUTU   
106 99 FİLM 35X35 100`LÜK KUTU YEŞİLE HASSAS 170  KUTU   
107 99 FİLM 35X43 100`LÜK KUTU YEŞİLE HASSAS 50  KUTU   
108 99 FİLM BANYOSU OTOMATİK 150  TAKIM   
109 99 FİLM MAMOGRAFİ 24X30 100`LÜK KUTU 30  KUTU   
110 99 FLASTER 5*5 2500  ADET   
111 99 FLASTER ANTİ ALLERJİK 5X5 1000  ADET   
112 99 FOLEY SONDA İKİ YOLLU NO:20 30  ADET   
113 99 FOLEY SONDA İKİ YOLLU NO:22 10  ADET   
114 99 FOLEY SONDA NO:16 800  ADET   
115 99 FOLEY SONDA NO:18 500  ADET   
116 99 FOLEY SONDA SİLİKON İKİ YOLLU NO:18 50  ADET   
117 99 FOLEY SONDA SİLİKON İKİ YOLLU NO:20 30  ADET   
118 99 FORMİK ASİT (DEKALSİFİKAN) 10  LİTRE   
119 99 FORMOL 25  LİTRE   
120 99 FOTOTERAPİ GÖZ BANDI 400  ADET   
121 99 GALOŞ 100000  ADET   
122 GAZLI BEZ 50000  METRE   
123 99 GOLDWAY MARKA NST CİHAZI KAĞIDI 500  ADET   
124 99 GRASPER (ENDOSKOPİK) 5 MM 75  ADET   
125 99 GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 10X10 60  ADET   
126 99 GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 20X30 60  ADET   
127 99 GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 2X45 50  ADET   
128 99 GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 5X5 60  ADET   
129 99 HASTA ALTI BEZİ 1000  ADET   
130 99 HASTA BAŞI VE SAÇ TEMİZLEME BONESİ 100  ADET   
131 99 HEMATOKSİLEN BOYASI LİTRE   
132 99 HEMODİALİZ ASİT-BAZİK SOLÜSYONU 5-6 LT FRESENİUS 4008B-2008A MAKİNESİ İLE UYUMLU 3000  TAKIM   
133 99 HEMODİALİZ ASİT-BAZİK SOLÜSYONU 5-6 LT GAMBRO AK90S-AK95S MAKİNESİ İLE UYUMLU 1500  TAKIM   
134 99 HEMOROİD VE PROLAP STAPLERİ ADET   
135 99 HEMOSTATİK BASI BANDI 22000  ADET   
136 99 HEMOSTATİK KANAMA DURDURUCU FİBRİLLER YAPIDA 5X10 300  ADET   
137 99 HEMOVAC DREN 10CH ÇİFT İĞNELİ 1500  ADET   
138 99 HİDROKLORİK ASİT LİTRE   
139 99 HOTPACK PEDİ 60  ADET   
140 99 HUNTLEİGH MARKA NST CİHAZI KAĞIDI 200  ADET   
141 99 I.V. ŞEFFAF ÖRTÜ(KLORHEKZİDİNLİ) 250  ADET   
142 99 İDRAR TORBASI (ERKEK) BEBEKLER İÇİN 200  ADET   
143 99 İDRAR TORBASI (KIZ) BEBEKLER İÇİN 200  ADET   
144 99 İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2500  ADET   
145 99 İDRAR TORBASI SAATLİK 300  ADET   
146 99 İNFÜZYON POMPA SETİ TORBALI 500 ADETE KARŞILIK 1 ADET CİHAZI İLE 4000  ADET   
147 99 İNFÜZYON SETİ 100 TANEYE KARŞILIK 1 ADET CİHAZI İLE BİRLİKTE 3100  ADET   
148 99 İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 8000  ADET   
149 99 İOBANLI DRAPE 35X35 250  ADET   
150 99 İOBANLI DRAPE 60X40 250  ADET   
151 99 İPEK İPLİK KESKİN UÇ NO:5/0 18 MM 300  ADET   
152 99 İPEK İPLİK NO: 2/0 İĞNESİZ (ÇİLE OLMAYAN) 996  ADET   
153 99 İPEK İPLİK NO: 3/0 İĞNESİZ (ÇİLE OLMAYAN) 492  ADET   
154 99 İPEK İPLİK NO:0 İĞNESİZ (ÇİLE OLMAYAN) 996  ADET   
155 99 İPEK İPLİK NO:0 İĞNESİZ ÇİLE 996  ADET   
156 99 İPEK İPLİK NO:0 KESKİN İĞNELİ 30-36MM 492  ADET   
157 99 İPEK İPLİK NO:1 İĞNESİZ (ÇİLE OLMAYAN) 492  ADET   
158 99 İPEK İPLİK NO:2/0 İĞNESİZ ÇİLE 1500  ADET   
159 99 İPEK İPLİK NO:2/0 KESKİN İĞNELİ 26-30MM 1992  ADET   
160 99 İPEK İPLİK NO:2/0 YUVARLAK İĞNE 30MM 996  ADET   
161 99 İPEK İPLİK NO:3/0 İĞNESİZ ÇİLE 1500  ADET   
162 99 İPEK İPLİK NO:3/0 YUVARLAK İĞNE 26-30MM 996  ADET   
163 99 İPEK İPLİK NO:4/0 YUVARLAK İĞNE 26-30MM 492  ADET   
164 99 İV KANÜL KAPAĞI 1000  ADET   
165 99 JEL İNTRASİTE 20  ADET   
166 99 JELLEŞEN KÖPÜKLÜ YARA ÖRTÜSÜ 11X11 100  ADET   
167 99 JELLEŞEN KÖPÜKLÜ YARA ÖRTÜSÜ 14X14 100  ADET   
168 99 KALIP KATI PARAFİN 80  KG   
169 99 KAMERA KILIFI 500  ADET   
170 99 KAN POMPASI ADET   
171 99 KAVİTE DOLDURUCU PASTA 40  ADET   
172 99 KEMİK ÇİMENTOSU ADET   
173 99 KOTER PLAĞI ÇİFT GİRİŞLİ 1200  ADET   
174 99 KOTER UCU VE KALEMİ 1200  ADET   
175 99 KSİLEN 150  LİTRE   
176 99 LAM 1/3 UCU BUZ RODAJLI- 50LİK 1000  KUTU   
177 99 LAMEL 24/32 MM- 100LÜK 400  KUTU   
178 99 LAMEL 24/60MM- 100LÜK 200  KUTU   
179 99 LAPAROSKOPİK İRİGASYON SETİ SPATUL UÇLU 100  ADET   
180 99 LARİNGOSKOP İÇİN BLADE NO:4 EN BÜYÜK ADET   
181 99 LASTİK DREN İNCE 300  METRE   
182 99 LASTİK DREN KALIN 100  METRE   
183 99 LASTİK DREN ORTA 200  METRE   
184 99 LİGASURE ATLAS LAPAROSKOPİK 10 MM 10  ADET   
185 99 LİKİT VAZELİN 1 LİTRELİK 30  LİTRE   
186 99 LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER 75-80 MM 10  ADET   
187 99 LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER 75-80 MM 3, 8 MM KARTUŞ 40  ADET   
188 99 LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER 75-80 MM 4, 8 MM KARTUŞ 10  ADET   
189 99 MAKAS EĞRİ 20  ADET   
190 99 MAPE 20LİK 20  ADET   
191 99 MASKE BAĞCIKLI 30000  ADET   
192 99 MİKROSKOP KILIFI 5, 5 CM 200  ADET   
193 99 MİKROTOM BIÇAĞI-R 35 -50LİK 10  KUTU   
194 99 Nazal kanül 3000  ADET   
195 99 NAZOGASTRİK SONDA İÇİN SABİTLEYİCİ (ERİŞKİN) 200  ADET   
196 NAZOGASTRİK SONDA TURUNCU 500  ADET   
197 99 Nazogastrik sonda yeşil 50  ADET   
198 99 NEBUL BAŞLIĞI 3000  ADET   
199 99 NONSTERİL ELDİVEN NO: 7 70000  ADET   
200 99 NONSTERİL ELDİVEN NO: 7, 5 350000  ADET   
201 99 NST BANDI 20  ADET   
202 99 OKSİJEN MASKESİ 3300  ADET   
203 99 OKSİJENLİ SU 1 LT`LİK 100  ADET   
204 99 OTOLİTİK DEBRİDMAN YAPAN YARA BAKIM JELİ 40  ADET   
205 99 OTOMATİK BANYO TEMİZLEME SOL. 50  TAKIM   
206 PAMUK 1000  KG   
207 99 PAPANİCOLOU BOYASI LİTRE   
208 99 PAS VE KOROZYON GİDERİCİ 10  LİTRE   
209 99 PEDİ BÜYÜK 1X4 100  ADET   
210 99 PEDİ KÜÇÜK 1X1 100  ADET   
211 99 PEDİATRİK NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ 200  ADET   
212 99 PEDİATRİK OKSİJEN MASKESİ 2500  ADET   
213 99 PEDİATRİK PALSOKSİMETRE PROBU 150  ADET   
214 99 PERİNE BÖLGESİ KONTAMİNASYON ÖNLEYİCİ TEMİZLEME PEDİ 100  ADET   
215 99 PERNÖZ DREN BÜYÜK 100  ADET   
216 99 PERNÖZ DREN KÜÇÜK 100  ADET   
217 99 PETAŞ MONİTÖRİZE TANSİYON MANŞONU ADET   
218 99 POLİDİOKSANON NO:1 YUVARLAK İĞNELİ 40MM 996  ADET   
219 99 POLİGLACTİN İĞNESİZ NO:2/0 492  ADET   
220 99 POLİGLACTİN İĞNESİZ NO:3/0 492  ADET   
221 99 POLİGLACTİN KESKİN UÇ 4/0 26-30MM 240  ADET   
222 99 POLİGLACTİN NO:0 YUVARLAK İĞNELİ 30-36MM 1500  ADET   
223 99 POLİGLACTİN NO:1 YUVARLAK İĞNELİ 40MM 3000  ADET   
224 99 POLİGLACTİN NO:2/0 YUVARLAK İĞNELİ 26-30MM 1500  ADET   
225 99 POLİGLACTİN NO:2/0 YUVARLAK İĞNELİ 40MM 492  ADET   
226 99 POLİGLACTİN NO:3/0 KESKİN İĞNELİ 26-30MM 1296  ADET   
227 99 POLİGLACTİN NO:3/0 YUVARLAK İĞNELİ 26-30MM 1992  ADET   
228 99 POLİGLACTİN NO:4/0 İĞNESİZ 492  ADET   
229 99 POLİGLACTİN NO:4/0 YUVARLAK İĞNELİ 26-30MM 996  ADET   
230 99 POLİGLACTİN RAPİD NO:0 YUVARLAK İĞNE 37 MM 4596  ADET   
231 99 POLİGLACTİN RAPİD NO:1 YUVARLAK İĞNE 35 MM 3996  ADET   
232 99 POLİGLACTİN RAPİD NO:2 YUVARLAK İĞNE 40 MM 3000  ADET   
233 99 POLİGLACTİN RAPİD NO:2/0 YUVARLAK İĞNELİ 30MM 1500  ADET   
234 99 POLİGLACTİN RAPİD NO:3/0 YUVARLAK İĞNELİ 26-30MM 1500  ADET   
235 99 POLİGLACTİN RAPİD NO:5/0 YUVARLAK İĞNE 16MM 492  ADET   
236 99 POLİPROPİLEN NO: 2/0 KESKİN 26-30MM 3996  ADET   
237 99 POLİPROPİLEN NO:0 YUVARLAK 40MM 1500  ADET   
238 99 POLİPROPİLEN NO:1 KESKİN İĞNELİ 40MM 1500  ADET   
239 99 POLİPROPİLEN NO:1 YUVARLAK 30MM 1992  ADET   
240 99 POLİPROPİLEN NO:2/0 YUVARLAK 26-30MM 3000  ADET   
241 99 POLİPROPİLEN NO:3/0 KESKİN İĞNELİ 26-30MM 3060  ADET   
242 99 POLİPROPİLEN NO:3/0 YUVARLAK 26-30MM 1500  ADET   
243 99 POLİPROPİLEN NO:4/0 KESKİN İĞNELİ 26-30MM 1056  ADET   
244 99 POLİPROPİLEN NO:5/0 KESKİN İĞNELİ 16 MM 120  ADET   
245 99 POLYESTER İÇERİKLİ LAPAROSKOPİ GREFTİ 25  ADET   
246 99 POŞET ELDİVEN 150000  ADET   
247 99 PREZERVATİF SONDA LARGE 20  ADET   
248 99 PREZERVATİF SONDA MEDİUM 10  ADET   
249 99 PREZERVATİF SONDA X LARGE 20  ADET   
250 99 PROLEN MECH 15X15 250  ADET   
251 99 PROLEN MECH 6X11 250  ADET   
252 99 REKTAL TÜP NO:28 170  ADET   
253 99 REKTAL TÜP NO:30 170  ADET   
254 99 REKTAL TÜP NO:32 220  ADET   
255 99 REZEKTOSKOP LOOPU 50  ADET   
256 99 SANTRAL VENÖZ KATATER 80  ADET   
257 99 SATURASYON PROBU (PETAŞ KMA 800 MONİTÖR İLE UYUMLU) ADET   
258 99 SATURASYON PROBU (POET PLUS 800 MONİTÖR İLE UYUMLU) ADET   
259 99 SATURASYON PROBU DİSPOSİBLE 100  ADET   
260 99 SİMİT KAFA PEDİ (ÇOCUK) 14, 5X7X3, 2CM ADET   
261 99 SİMİT KAFA PEDİ (YETİŞKİN) 20, 5X7, 5X4, 5CM ADET   
262 99 SİRKÜLER STAPLER 25 MM ADET   
263 99 SİRKÜLER STAPLER 28MM ADET   
264 99 SİRKÜLER STAPLER 31 MM ADET   
265 99 SMEAR KABI 2000  ADET   
266 99 Spinal iğne siyah 1000  ADET   
267 99 Spinal iğne turuncu 150  ADET   
268 99 SPONGOSTAN 200  ADET   
269 99 STERİL ELDİVEN NO :7 7000  ÇİFT   
270 99 STERİL ELDİVEN NO: 7, 5 12000  ÇİFT   
271 99 STERİL ELDİVEN NO:8 10000  ÇİFT   
272 99 STERİL PUDRASIZ ELDİVEN NO:7, 5 1000  ÇİFT   
273 99 STERİL PUDRASIZ ELDİVEN NO:8 3000  ÇİFT   
274 99 STERİL STRİP 200  ADET   
275 99 SÜRGÜ 5000  ADET   
276 99 Süt Sağma Seti 500  ADET   
277 99 T DREN NO:10 ADET   
278 99 T DREN NO:12 ADET   
279 99 T DREN NO:14 ADET   
280 99 T DREN NO:16 ADET   
281 99 T DREN NO:18 ADET   
282 99 T PARÇASI (T TÜP) 100  ADET   
283 99 TANSİYON ALETİ MANŞONU 10  ADET   
284 99 TEKRAR KULLANILABİLİR BUZ TORBASI BÜYÜK ADET   
285 99 TEKRAR KULLANILABİLİR BUZ TORBASI KÜÇÜK ADET   
286 99 TEKRAR KULLANILABİLİR BUZ TORBASI ORTA ADET   
287 99 TERMOFOR ADET   
288 99 TİMPANİK TERMOMETRE PROBU 50000  ADET   
289 99 TIBBİ ATIK KOVASI 5 LT`LİK 2300  ADET   
290 99 TOPİKAL CİLT YAPIŞTIRICISI 40  ADET   
291 99 TRAKEAL ASPİRAT KÜLTÜR SETİ 400  ADET   
292 99 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:8 ADET   
293 99 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:8, 5 ADET   
294 99 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:9 ADET   
295 99 TRİFLO ÜFLEME TOPU 10  ADET   
296 99 TROCAR 10MM 250  ADET   
297 99 TROCAR 5MM 150  ADET   
298 99 UTERİN MANİPULATÖR 10  ADET   
299 99 Üçlü Musluk 2300  ADET   
300 99 ÜRETRAL BALON DİLATÖR KISA 10  ADET   
301 99 ÜRETRAL TRİPOT(GRASPER) BASKET KATATERİ 10  ADET   
302 99 VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN TEK KULLANIMLIK HASTA DEVRESİ 500  ADET   
303 99 VENTİLATÖR EKSPİRASYON VALFİ ADET   
304 99 Veres iğnesi 50  ADET   
305 99 VİNYL ELDİVEN MEDİUM 200000  ADET   
306 99 1000CCLİK BALON JOJE ADET   
307 99 500CCLİK BALON JOJE ADET   
308 99 AMOXİCİLİN + CLAVULANİC ASİT 20/10 µg 10  KARTUŞ   
309 99 AMPİCİLİN + SULBACTAM 10/10 µg KARTUŞ   
310 99 AMPİCİLİN 10 µg 10  KARTUŞ   
311 99 APİ 20 E (KİT İÇİN GEREKLİ TÜM REAKTİFLER DAHİL) 50  TEST   
312 99 AZTREONAM 30 µg KARTUŞ   
313 99 BASİTRACİN 10U KARTUŞ   
314 99 CEFEPİME 30 µg KARTUŞ   
315 99 CEFOPERAZON +SULBACTAM 75/30 µg KARTUŞ   
316 99 CEFOTAXİME 30 µg 10  KARTUŞ   
317 99 CEFOXİTİN 30 µg 10  KARTUŞ   
318 99 CEFTAZİDİME 30 µg 10  KARTUŞ   
319 99 CEFTRİAXONE 30 µg 10  KARTUŞ   
320 99 CEFUROXİME 30 µg 10  KARTUŞ   
321 99 CEPHAZOLİN 30 µg KARTUŞ   
322 99 CİPROFLOXACİN 5 µg 10  KARTUŞ   
323 99 CLİNDAMCYİN 2 µg KARTUŞ   
324 99 D(+) GLUKOZ MONOHİDRAT ADET   
325 99 EKİVUYON ÇUBUK 5000  ADET   
326 99 ENTERİK ADENO-ROTA VİRÜS KİTİ 400  TEST   
327 99 FOSFOMYCİN 200 µg 10  KARTUŞ   
328 99 GAİTA KUTUSU 5000  ADET   
329 99 GENTAMİSİN 10 µg 10  KARTUŞ   
330 99 GLUKOMETRE İÇİN GLUKOZ STRİBİ 20000  ADET   
331 99 HELİCOBACTER PYLORİ DIŞKI ANTİJEN KİTİ 400  TEST   
332 99 İDRAR BARDAĞI 50000  ADET   
333 99 İMİPENEM 10 µg 10  KARTUŞ   
334 99 KAN VERME SETİ 1500  ADET   
335 99 KATALAZ AYRACI (30 ml) ADET   
336 99 KOVAKS AYRACI (200 mL) ADET   
337 99 LABORATUAR TİPİ GÖZLÜK 100  ADET   
338 99 LAM 50000  ADET   
339 99 LAMEL 20X20 50000  ADET   
340 99 LAMEL 22X22 5000  ADET   
341 99 LANSET 6000  ADET   
342 99 NİTROFURANTOİN 300 µg 10  KARTUŞ   
343 99 NOVOBİOSİN 30 µg KARTUŞ   
344 99 OPTOCHİN 5 µg KARTUŞ   
345 99 OXACİLLİN 1 µgr KARTUŞ   
346 99 PENİCİLİN 10U KARTUŞ   
347 99 PLATİN TEL (ÖZE İÇİN) 100  CM   
348 99 SALMONELLA GRUP ANTİJENLERİ (A0, B0, AH, BH, 0, H) 500  TEST   
349 99 TRİMETOPRİM/SULFOMETOKSAZOL 1, 25 / 23, 75 µg 20  KARTUŞ   
350 99 TÜP TAŞIMA SPORU 50  ADET   
351 99 ÜREA KRİSTALİ [ (NH2)2CO] (500 Gr) ADET   
352 99 10 İNCH 0, 22M SALT BAKTERİ FİLTRESİ ADET   
353 99 ANTİBAKTERİYEL HEMOSTATİK AJAN FİBRİLLAR 5*10 30  ADET   
354 99 ANTİBAKTERİYEL POLİGLECAPRON 4/0 KESKİN İĞNE 19MM 3/8 ÇAM 720  ADET   
355 99 ANTİBAKTERİYEL POLİGLECAPRON 4/0 SERBEST 1, 5 M 360  ADET   
356 99 ANTİBAKTERİYEL POLYGLACTİNE NO:1 40MM 1/2 ÇAM 90CM 360  ADET   
357 99 ARTER VEN FİSTÜL İĞNESİ TK (17 G) 500  TAKIM   
358 99 ARTER VEN FİSTÜL İĞNESİ TK (15 G) 2500  TAKIM   
359 99 ASPİRATÖR UCU J434, 00 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
360 99 BAŞ SABİTLEYİCİ BAŞ TESPİT YASTIĞI ADET   
361 99 BATIN EKARTÖRÜ (K701.00) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
362 99 BİSTURİ SAPI KISA (3040.00) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
363 99 BİSTURİ SAPI UZUN (B03400) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
364 99 BİSTURİ UCU NO:20 2000  ADET   
365 99 BOYUNLUK SERVİKAL LARGE 150  ADET   
366 99 BOYUNLUK SERVİKAL MEDİUM 150  ADET   
367 99 BOYUNLUK SERVİKAL PEDİATRİK 50  ADET   
368 99 BOYUNLUK SERVİKAL SMALL 100  ADET   
369 99 CERRAHİ MAKASLAR C312.02 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
370 99 CERRAHİ MAKASLAR C312.04 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
371 99 DİSEKSİYON PENSETLERİ D240.00 (BAHADIR VE DENGİ) 10  ADET   
372 99 DİŞLİ PENSET (D360.06) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
373 99 DİŞLİ PENSET(D360.04) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
374 99 DİŞSİZ PENSET (D516.00) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
375 99 DİŞSİZ PENSET (D516.01) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
376 99 DİYALİZÖR(MEMBRAN)1, 4-1, 5 METREKARE 2500  ADET   
377 99 DİYALİZÖR(MEMBRAN)1, 6-1, 7 METREKARE 2500  ADET   
378 99 DOKU MAKASI (421.01) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
379 99 DOKU YAPIŞTIRICISI 0, 3 GR 120  ADET   
380 99 EĞRİ KLEMP A6-221 (AYGÜN VE DENGİ) 10  ADET   
381 99 EKARTÖRLER K702.03 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
382 99 EKG BATARYASI ADET   
383 99 EKG KABLOSU ADET   
384 99 EKG MANDALI TAKIM   
385 99 EKG PUARLARI TAKIM   
386 99 ELEVATÖR WİNTER ADET   
387 99 ENJEKTÖR 2CC SİYAH UÇLU 10000  ADET   
388 99 FFP2 MASKE FİLTRELİ 500  ADET   
389 99 GAZLI BEZ MAKASI C625.02 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
390 99 HASSAS HEMOSTATİK PENSLERİ G201.00 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
391 99 HASSAS HEMOSTATİK PENSLERİ G206.00 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
392 99 HEGAR PORTEGÜ (F232.00) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
393 99 HEMODİYALİZ BİKARBONATLI 5000  TAKIM   
394 99 HİPOALLERJENİK FLASTER 2, 5CMX5M 4000  ADET   
395 99 İPEK MAKASI A3-131 (AYGÜN VE DENGİ) ADET   
396 99 KISA DÜZ DİŞLİ KLEMP(G44800) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
397 99 KISA EĞRİ DİŞLİ KLEMP (A6-90 AYGÜN VE DENGİ) ADET   
398 99 KLİP SÖKME PENSİ F621.00 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
399 99 KONTEYNER VE SEPETİ 285*280*100MM ADET   
400 99 KONTEYNER VE SEPETİ 465*280*135MM ADET   
401 99 KONTEYNER VE SEPETİ 465*280*150MM ADET   
402 99 KONTEYNER VE SEPETİ MOR RENK KONTEYNER VE SEPET 465*280*150MM (Y240.15) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
403 99 KORUYUCU TULUM TEK KULLANIMLIK 200  ADET   
404 99 KOTER PENSET (D22001) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
405 99 LARİNGS AYNASI (A300.13)(BAHADIR VE DENGİ) 12  ADET   
406 99 MASKE HAZNELİ PEDİATRİK 2000  ADET   
407 99 MASKE HAZNELİ YETİŞKİN 3200  ADET   
408 99 MERKEZİ SİSTEME UYGUN FLOWMETRE 45  ADET   
409 99 MESANE EKARTÖRÜ (K 709 00) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
410 99 METAL ÇAMAŞIR KLEMBİ E430.02 13, 6CM (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
411 99 METAL DİKİŞ PENSİ (STAPLEN F621.00) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
412 99 METAL GÖBEK KLEMPİ T425, 00 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
413 99 MİKULİCZ EKARTÖR (K675.02) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
414 99 MOSKÜP KLEMP G21500 (BAHADIR VE DENGİ) 10  ADET   
415 99 OKSİJEN TÜPÜ İÇİN FLOWMETRE 20  ADET   
416 99 OVER KLEMBİ E 086.00 (BAHADIR VE DENGİ) 10  ADET   
417 99 PARABEF EKARTÖR (K310.00) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
418 99 PORTEGÜLER F.35502 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
419 99 PORTEGÜLER F200.00 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
420 99 PULSE OKSİMETRE EL TİPİ ADET   
421 99 PULSE OKSİMETRE PARMAK TİPİ ADET   
422 99 RU EKARTÖR 3`LÜ SET (K325-03) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
423 99 SEDYE EMNİYET KEMERİ 12  ADET   
424 99 SERT METAL AĞIZLI MAKAS C764.00 (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
425 99 SOLUNUM FONKSİYON TESTİ AĞIZLIĞI 1000  ADET   
426 99 SOLUNUM FONKSİYON TESTİ FİLTRESİ 1000  ADET   
427 99 STERİLİZASYON RULOSU 10CM 10  ADET   
428 99 STERİLİZASYON RULOSU 15CM 50  ADET   
429 99 STERİLİZASYON RULOSU 20CM 75  ADET   
430 99 STERİLİZASYON RULOSU 25CM 75  ADET   
431 99 STERİLİZASYON RULOSU 40CM (STERİLİZASYON RULOLARI KARŞILIĞI RULO KESME KAPAMA CİHAZI VERİLECEKTİR) 50  ADET   
432 99 STETESKOP DOKTOR İÇİN ADET   
433 99 STETESKOP TANSİYON ALETİ İÇİN 20  ADET   
434 99 TABLET TUZLAR 25KGLIK PAKETLER HALİNDE 824  ADET   
435 99 TAM OTOMATİK KLİP ATICI 12 ADET   
436 99 TIBBİ ATIK KUTUSU 30 LİTRELİK 50  ADET   
437 99 TIBBİ ATIK KUTUSU BÜYÜK BOY 50  ADET   
438 99 ULTRASONİC KESME KOAGÜLASYON MAKASI AÇIK CERRAHİ 14 CM ADET   
439 99 ULTRASONİC KESME KOAGÜLASYON MAKASI LAPAROSKOPİK CERRAHİ 36CM ADET   
440 99 ULTRASONİC LAPAROSKOPİK HOOK 5MM ADET   
441 99 UTERİN MANİPLATÖR ADET   
442 99 UZUN DİŞLİ EĞRİ KLEMP (A6-092) (AYGÜN VE DENGİ) ADET   
443 99 UZUN DÜZ DİŞLİ KLEMP (G44803) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
444 99 UZUN EĞRİ DİŞLİ KLEMP (G44902) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
445 99 UZUN EĞRİ DÜZ KLEMP (G43102) (BAHADIR VE DENGİ) ADET   
446 99 YANIK SETİ ADET   
447 99 SANTRAL VENÖZ BASINÇ MANOMETRE SETİ 10  ADET