www.ihale.net

 
 
  İlaç ve Serum Satın Alınacaktır
 
İdarenin Adı : Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi    
İşin Adı : 328 Kalem İlaç ve Serum Alımı    
İhale Kayıt No : 2009/6363    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : RIZAİYE MAH.İNÖNÜ CAD.NO:74 ELAZIĞ
  b ) Telefon - Faks Numarası : 424 2374421 - 424 2374421
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :
  2. İhale Konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

328 Kalem İlaç ve Serum Alımı
listesi Diğer Hususlarda Belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Eczane Birimi Depoları
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Taraflarca Onayına Müteakip Başlayan,ilaç Veya Serumların Teslimi 30.06.2010 Tarihine Kadar Eczane Biriminin Siparişine Göre 10 Gün İçinde Partiler Halinde Teslim Edilmeye Başlanacaktır
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği İhale Komisyon Odası.
b ) Tarihi - Saati : 20.03.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
Sadece Ecza Depoları ile İhale çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları ihaleye girebilirler.
4.1.2.4. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
1-Serum Setleri ;T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeler Yeterlik Belgesi olarak ibraz edilecektir. 
2-Teklif edilen ilaçların barkod numaraları,teklifin ekinde ibraz edilecektir.3-İstekli Ecza Deposu ise,Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi ibraz edilecektir.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
verilmesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu Kurum ve Kuruluşlara,Özel Sektörlere sözleşmeye dayalı satışı gerçekleştirilen İlaç ve Serum işleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 20.03.2009 tarihi, saat 10:00 'a kadar Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği İhale Komisyon Odası. adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:

Sıra No

Malzeme Adı

Talep Edilen Miktar

Ölçü Birimi

1

plazmınojen aktıvatörü (rekombinant) (rt-pa) (insan doku tipi) 50 mg

100

Adet

2

insülın (100 ıu/ml flakon)

210

Adet

3

metamızol sodyum (ampul)

25000

Adet

4

adrenalin (1/2 mg 1 ml ampul)

4000

Adet

5

bıperıden laktat (5 mg ampul)

300

Adet

6

bıperıden hcl (2 mg tablet)

200

Adet

7

asıklovır (%5 10 gr krem)

200

Adet

8

asıklovır (200 mg 100 ml süspansiyon)

50

Adet

9

proparakaın hcl (% 0.5 15 ml göz damlası)

1000

Adet

10

spıronolakton (25 mg tablet)

800

Adet

11

petıdın hcl (100 mg ampul)

1800

Adet

12

setırızın hcl (10 mg tablet)

800

Adet

13

brımonıdın tartrat (2 mg 5 ml göz damlası

400

Adet

14

amoksısılın thırıdrat, potasyum klavulanat (1ooo mg tablet)

2000

Adet

15

sodyum ampısılın + sulbactam sodyum (1gr ım/ıv flakon)

10000

Adet

16

sodyum ampısılın + sulbactam sodyum (500 mg ım/ıv flakon)

2250

Adet

17

lıdokaın hcl (%10 5 ml ampul)

300

Adet

18

ibuprofen (40 gr jel)

200

Adet

19

asetılsalısılık asıt (300 mg tablet)

10000

Adet

20

magaldrat + sımetıkon ( 540/20 mg 200 ml süspansiyon)

500

Adet

21

asetılsalısılık asıt(100 mg tablet)

7000

Adet

22

asetılsısteın (%10 3 ml ım/ıv ampul)

6080

Adet

23

asetılsısteın (%4 100 şurup)

1200

Adet

24

atropın sulfat (1/2 ampul)

3000

Adet

25

mokcıfloksasin 400 mg (tablet)

3000

Adet

26

fenıramın (ampul)

5150

Adet

27

sodyum dıhıdrojenfosfat + dısodyum hıdrojenfosfat (135 ml solüsyon)

600

Adet

28

mupırosın kalsıyum (%2 15 gr pomad)

350

Adet

29

hepatıt b immünglobülın (1 ml flakon)

50

Adet

30

bısakodıl + standardıze sennosıd a+b (draje)

1000

Adet

31

metoprolol tartarat (ampul)

200

Adet

32

metoprolol süksınat (25 mg tablet)

5000

Adet

33

metoprolol süksınat (50 mg tablet

5000

Adet

34

veküronyum bromür (10 mg ampul)

500

Adet

35

hıyosın-n-butılbromür (10 mg draje)

600

Adet

36

kalsıyum karbonat 1500 mg, vıtamın d3 (kolekalsıferol) 400 ıu (efervesan tablet)

500

Adet

37

kalsıyum glukonat monohidrat 225 mg, kalsıyum levulinat dihidrat 572 mg (10 ml ampul)

2000

Adet

38

doksazosın mesılat (4 mg kontrollü salım tableti)

500

Adet

39

teofılın (240 mg/10 ml ampul)

2100

Adet

40

sefuroksım aksetıl (125 mg 100 ml süspansiyon)

50

Adet

41

betametazon dısodyum fosfat (1 ml 1 ampul)

300

Adet

42

multıvıtamın (yağda ve suda eriyen ım/ıv flakon)

3250

Adet

43

setırızın hcl 5 mg/5 ml ( 200 ml solüsyon)

200

Adet

44

aktıf karbon (206 mg 240 ml süspansiyon)

1100

Adet

45

sıprofloksasın (500 mg tablet)

11000

Adet

46

prılokaın (%2 20 mg flakon)

2000

Adet

47

sıtalopram hıdrobromür (20 mg tablet)

1400

Adet

48

düşük molekülü ağırlıklı heparinler ( 4000 ıu /0.4 ml kull. hazır enj.kard. end.)

8000

Adet

49

düşük molekülü ağırlıklı heparinler ( 6000 ıu /0.6 ml kull. hazır enj.kardiyoloji endikasyonlu)

4000

Adet

50

düşük molekülü ağırlıklı heparinler (8000 ıu/ 0,8 ml kull.hazır enj.kard. end.)

4000

Adet

51

valsartan + hıdroklorotıyazıd(80/12.5 mg tablet)

1120

Adet

52

ipratropıum bromür monohıdrat + salbutamol sülfat (2,5 mg 20 flakon)

6000

Adet

53

amıodaron hcl (200 mg tablet)

300

Adet

54

amıodaron hcl (150 mg ampul)

600

Adet

55

karvedılol (6.25 mg tablet)

2500

Adet

56

tımolol maleat + dorzolamıd (5 ml solusyon)

400

Adet

57

perındoprıl (10 mg film tablet)

1020

Adet

58

perındoprıl (5 mg tablet)

3600

Adet

59

mısoprostol (200 mcg tablet)

2700

Adet

60

dıosmın 450 mg, hesperıdın 50 mg (tablet)

600

Adet

61

pentaerıtrıtol tetranıtrat meprobamat ( 20/200 mg tablet)

5000

Adet

62

trımebutın maleat (200 mg tablet)

5320

Adet

63

lansoprazol (30 mg kapsül)

8400

Adet

64

ramıprıl + hıdroklortıazıd (2.5 mg tablet)

560

Adet

65

atrakuryum besilat 10 mg ( 50 mg/5 ml ampul)

200

Adet

66

memantın hcl (10 mg 100 film tablet)

200

Adet

67

sodyum valproad (500 mg tablet)

300

Adet

68

sodyum valproad + valproık asıt ( 500 mg tablet)

900

Adet

69

nıtroglıserın ( tts-5 flaster)

500

Adet

70

fluoksetın hcl 20 mg (kapsül)

960

Adet

71

tıyokonazol (% 1 20 gr krem)

250

Adet

72

furosemıd (40 mg tablet)

3000

Adet

73

furosemid 20 mg/2ml (ampul)

20500

Adet

74

glıklazıd (30 mg mr tablet)

1500

Adet

75

asetazolamıd (250 mg tablet)

1000

Adet

76

dıazepam (10 mg ampul)

2000

Adet

77

dıklofenak sodyum (75 mg ampul)

65000

Adet

78

dıgoksın 0.25 mg (tablet)

4000

Adet

79

dıklofenak sodyum (25 mg tablet)

500

Adet

80

dıltıazem hcl (25 mg ampul)

600

Adet

81

dıltıazem hcl (30 mg tablet)

3000

Adet

82

atorvastatın kalsıyum (20 mg tablet)

1020

Adet

83

atorvastatın kalsıyum (40 mg tablet)

3000

Adet

84

dobutamın hıdroklorür 250 mg (ıv flakon)

200

Adet

85

vıtamın b12 (sıyanokobalamın) (1 mg ampul)

500

Adet

86

dopamın hcl (40 mg ampul)

2500

Adet

87

mıdazolam (5 mg 10 ampul)

1200

Adet

88

mıdazolam (15 mg 5 ampul)

600

Adet

89

dobesılat kalsıyum (500 mg kapsül)

600

Adet

90

dımenhıdrınat (50 mg ampul)

5000

Adet

91

dımenhıdrınat (50 mg tablet)

360

Adet

92

dıpırıdamol (75 mg draje)

7500

Adet

93

sultamısılın (250 mg 100 ml süspansiyon)

100

Adet

94

asetılsalısılık asıt (150 mg tablet

1500

Adet

95

efedrın hıdroklorür (0,05 ampul)

3000

Adet

96

venlafaksın hcl (75 mg kapsül)

1250

Adet

97

enaraprıl maleat/nıtrendıpın (10/20 mg tablet)

150

Adet

98

roküronyum bromür (50 mg ampul)

250

Adet

99

ofloksasın 0,3% (oftalmık solüsyon)

400

Adet

100

famotıdın (40 mg tablet)

3000

Adet

101

fentanyl 0,05mg ( 2ml 10 ampul)

580

Adet

102

pancreatın ( enterik draje)

400

Adet

103

metronıdazol (500 mg tablet)

2200

Adet

104

flutıkazon propıyonat (2 mg/2 ml nebulizasyon)

5000

Adet

105

fluvoksamın maleat (100 mg film tablet)

540

Adet

106

florometolon (5 ml solusyon)

200

Adet

107

fusıdık asıt (%1 5 ml göz damlası)

100

Adet

108

nıtrofurazon (% 0,2 56 gr pomad)

2500

Adet

109

gabapentın (300 mg kapsül)

1000

Adet

110

aljınık asıt (500 mg 200 ml likit)

400

Adet

111

kollajen (75 ml sprey)

100

Adet

112

kollajen ( 250 mg 5 x 5 x 0.5 cm 3 ped)

500

Adet

113

gentamısın sulfat (20 mg ampul)

500

Adet

114

gentamısın sulfat( 40 mg ampul)

500

Adet

115

gentamısın sulfat (% 0,3 5 ml damla)

100

Adet

116

metformin hcı 850 mg (tablet)

3000

Adet

117

akarboz (50 mg tablet)

1200

Adet

118

trandolaprıl (0,5 mg kapsül)

800

Adet

119

ketıapın fumarat (100 mg tablet)

3000

Adet

120

ketıapın fumarat (25 mg tablet)

1000

Adet

121

standardıze hamamelıs vırgına ekstresı pomad

700

Adet

122

l-ornıthıne-l-aspartate (granül 3 gr poşet)

60

Adet

123

l-ornithin l-aspartat 0.5 mg/ 5 ml (ınfüzyon konsantresi)

750

Adet

124

heparın sodyum (25000 ıu flakon)

4000

Adet

125

fenitoin sodyum 100 mg (tablet)

2000

Adet

126

insülın lıspro 100 ıu/ml (flakon)

50

Adet

127

insülın lıspro 25 %, insülın lıspro protamın 75 % (kartuş)

50

Adet

128

insan albumın (%20 100 ml)

500

Adet

129

insülın (nph 100 ıu/ml flakon)

55

Adet

130

iloprost trometamol (20 mcg/ml ampul)

100

Adet

131

izonıyazıd(100 mg tablet)

200

Adet

132

sefazolın sodyum (1 gr ım/ıv flakon)

38000

Adet

133

sefazolın sodyum (0,5 gr ım/ıv flakon)

1500

Adet

134

sılazaprıl+hıdroklorotıazıd (5/12.5 mg tablet)

1500

Adet

135

verapamıl hcl (40 mg tablet)

600

Adet

136

isosorbıt dınıtrat (5 mg tablet)

700

Adet

137

lıdokaın hcl (%2 5 ml ampul)

1250

Adet

138

lıdokaın hcl + epınefrın (2 ml ampul)

11200

Adet

139

kaptopril (25 mg tablet)

8200

Adet

140

klopıdogrel hıdrojen sülfat (75 mg tablet)

2016

Adet

141

irbesartan + hıdroklorotıyazıd (150 mg/12,5 mg tablet)

280

Adet

142

kloramfenıkol (% 1 5 gr pomad

600

Adet

143

levetirasetam (500 mg tablet)

200

Adet

144

ketamın hcl (50 mg/ml 10 ml flakon)

100

Adet

145

klarıtromısın (ıv 500 mg 1 enjektabl flakon)

150

Adet

146

klarıtromısın (500 mg tablet)

1200

Adet

147

amoksılın trıhıdrat + potasyum klavulunat(400/57 70 ml süspansiyon)

200

Adet

148

butamırat sıtrat 7.5 mg/5 ml (100 ml şurup)

300

Adet

149

penısılın g potasyum krıstalıze(1000000 ıu flakon)

500

Adet

150

laktuloz (670 mg/ml 250 ml şurup

300

Adet

151

heparınoıd 50 hdb u/g (pomad)

200

Adet

152

glıserol + sodyum sıtrat + sorbıtol (10 gr lavman)

2000

Adet

153

menadıon sodyum bısülfıt ( 20 mg ampul)

2500

Adet

154

fenofıbrat (200 mg kapsül)

300

Adet

155

metoprolol tartarat (100 mg tablet)

1000

Adet

156

suksınılkolın klorür (5 mg ampul)

2250

Adet

157

levadopa benserazıd (125 mg tablet)

600

Adet

158

magnezyum hıdroksıt (100 gr toz)

300

Adet

159

magnezyum sulfat %15 ampul

250

Adet

160

flurbıprofen (100 mg tablet)

300

Adet

161

bupıvacaıne + dextrose monohıdrat(%0.5 4 ml ampul)

1000

Adet

162

deksametazon ( 3.5 gr oft. sol)

300

Adet

163

meloksıkam (7,5 mg tablet)

5000

Adet

164

metılergonovın maleat (0,2mg ampul)

2500

Adet

165

karbakol (1.5 ml solusyon)

1250

Adet

166

telmısartan (80 mg tablet)

560

Adet

167

telmısertan 80 hıdroklortıyazıd 12.5 mg (tablet)

560

Adet

168

nıstatın 100000 ıu/ml (48 ml suspansıyon

50

Adet

169

hiyosın n-butıl bromıde (20 mg ampul)

22000

Adet

170

doksısıklın hıklat (100 mg kapsül)

2500

Adet

171

izosorbıd-5-mononıtrat (20 mg tablet)

2500

Adet

172

izosorbıd-5-mononıtrat (60 mg kapsül)

600

Adet

173

morfın hcl (0,01 gr ampul)

150

Adet

174

domperıdon (10 mg tablet)

600

Adet

175

asetılsısteın (200 mg 150 ml 60 gr granül)

500

Adet

176

tıyokolşıkosıd (4 mg kapsül)

6000

Adet

177

asetılsısteın ( 600 mg efervesan tablet)

11000

Adet

178

anhıdr nalaxone hıdroklorür (0,4 mg/ml ampul)

90

Adet

179

neostıgmıne metılsülfat (0.5 mg ampul)

2000

Adet

180

gabapentın (800 mg tablet)

500

Adet

181

sodyum nıtroprusıd (60 mg 5 ml ampul)

125

Adet

182

amlodıpın besılat (5 mg tablet)

7800

Adet

183

veküronyum bromür (4 mg ampul)

800

Adet

184

pirasetam 1g/5 ml (ampul)

22000

Adet

185

haloperıdol (20 ml 2 mg damla)

70

Adet

186

sefrıakson sodyum (500 mg ıv flakon)

2000

Adet

187

pırasetam (800 mg tablet)

500

Adet

188

tenoksıkam (20 mg flakon)

1500

Adet

189

radyolojik incelemeler için 350/100 cc´lik non-iyonik kontras madde (iv enj için)

750

Adet

190

radyolojik incelemeler için 350/200 cc´lik non-iyonik kontras madde (iv enj için)

750

Adet

191

varfarın sodyum ( 5 mg tablet)

800

Adet

192

ornıdazol (250 mg tablet)

8000

Adet

193

dekspantenol (pomad)

750

Adet

194

pantoprazol (40 mg tablet)

5992

Adet

195

pantocain poudr (toz)

400

Gram

196

proton pompa inhibitörleri (40 mg flakon)

20000

Adet

197

klorzoksazon 250 mg, asetaminofen (parasetamol)300 mg tablet

8500

Adet

198

asetaminofen (parasetamol 500 mg (tablet)

27000

Adet

199

panküronyum bromür (4 mg/2ml ampul)

150

Adet

200

paroksetın (20 mg tablet)

560

Adet

201

ibuprofen (100 mg 100 ml şurup)

820

Adet

202

paracetamol + guaıfenesın + pyrılamıne maleate + phenylephrıne (hcı şurup)

200

Adet

203

ampısılın sodyum (500 mg flakon)

2000

Adet

204

ampısılın sodyum (1gr flakon)

1000

Adet

205

tıyopental sodyum (1 gr flakon)

1200

Adet

206

glıseroltrınıtrat (10 mg ampul)

2500

Adet

207

fenıtoın sodyum (250 mg/ml 5 ml ampul

1100

Adet

208

polımıksın b sülfat + oksıtetrasıklın hcl(3,5 g göz merhemi)

1200

Adet

209

potasyum klorür(% 7,5 ampul)

15000

Adet

210

prednızolon asetat ( %1 5 ml oft.sol.)

600

Adet

211

prednasınolon (16 mg tablet)

960

Adet

212

metıl prednızolon (250 mg ampul)

500

Adet

213

metıl prednızolon (20 mg ampul)

3000

Adet

214

metıl prednızolon (40 mg ampul)

1300

Adet

215

metoklopramıd (10 mg ampul)

14000

Adet

216

progesteron (100 mg yumuşak kapsül)

3500

Adet

217

propofol (200 mg/20 ml ampul)

500

Adet

218

omeprazol (20 mg kapsül

1400

Adet

219

protamın hcl (%1 5 ml ampul)

200

Adet

220

budenosıd (0,50 mg nebulizer susp)

10220

Adet

221

ranıtıdın (50 mg ampul)

28100

Adet

222

saccharomyces boulardı 282.5 mg (şaşe)

700

Adet

223

galantamın (remınyl 4 mg 100 ml solüsyon)

50

Adet

224

rıfampıcın (300 mg kapsül)

1504

Adet

225

rıfamıcın sv (250 mg ampul)

1000

Adet

226

roziglitazon maleat 4 mg (tablet)

1120

Adet

227

mesalazın (250 mg tablet)

1000

Adet

228

multıvıtamın+mıneral (pedıatrık şurup)

100

Adet

229

oktreotıd 0.1 mg/ml (ampul)

200

Adet

230

essıtalopram (10 mg tablet)

1512

Adet

231

sefotaksım sodyum (500 mg im/iv flakon)

750

Adet

232

sertralın (50 mg tablet)

1400

Adet

233

flutıkazon propiyonat salmeterol ksinafoat (500 mcg 60 doz diskus)

100

Adet

234

sevoflurane (250 ml likid)

250

Adet

235

gümüş sülfadıazın (% 1 400 gr krem)

1000

Adet

236

sıklopentolat hcl (% 1 5 ml göz damlas)

300

Adet

237

levosımendan (2.5 mg/ml flakon)

50

Adet

238

sodyum bıkarbonat (%8,4 ampul)

4500

Adet

239

amısülpırıd (200 mg tablet)

600

Adet

240

somatostatın (3 mg 1 flakon)

50

Adet

241

tıotropıum bromür monohıdrat (18 mcg 30 inhalasyon kapsül)

100

Adet

242

tıaneptın sodyum 12.5 mg (tablet)

180

Adet

243

levadopa, karbıdopa, entakapon (50/12,5/200 mg tablet)

100

Adet

244

streptomısın sülfat (1 gr flakon)

700

Adet

245

desfluran (240 ml solusyon)

500

Adet

246

sentetık oksıtosın hormonu ( 5 ıu ampul)

31000

Adet

247

hıdrotalsıt (200 ml süspansiyon)

400

Adet

248

parasetamol (120 mg/5 ml 150 ml şurup)

520

Adet

249

tamsulosın hcl (0.4 mg kapsül)

210

Adet

250

benzıdamın hcl (%0,15 oral sprey)

180

Adet

251

benzıdamın hcl (120 ml gargara)

150

Adet

252

levofloksasın (500 mg tablet)

2500

Adet

253

levotroksın sodyum (0,1 mg tablet)

200

Adet

254

karbamazepın cr 200 mg (tablet)

400

Adet

255

karbamazepın ( cr 400 mg 20 tablet)

400

Adet

256

kandesartan sıleksetıl 16 mg, hıdroklorotıyazıd 12.5 mg (tablet)

280

Adet

257

basıtrasın 500 ıu/g, neomısın sulfat 5 mg /g (30 gr derı pomadı)

200

Adet

258

tıyokolşıkosıd (4 mg ampul)

5000

Adet

259

tropıkamıd (%0.5 damla)

400

Adet

260

remıfentanıl (2 mg flakon)

400

Adet

261

radyolojik incelemeler için 300/50 ml non-iyonik kontras madde (iv enj için)

170

Adet

262

ursodeoksıkolık asıt 250 mg (kapsül)

500

Adet

263

betahıstın dıhıdroklorıd (8 mg tablet)

3000

Adet

264

trımetazıdın (20 mg tablet)

12000

Adet

265

vazelin katı (1 kg şişe halinde)

60

Kg.

266

amlodıpın besılat (10 mg tablet)

3500

Adet

267

salbutamol ( 2.5 mg/2.5 ml nebules)

50000

Adet

268

vıtamın c (5 ml 500 mg ampul)

750

Adet

269

moksıfloksasın hcl (%0,5 steril oft. sols. 5 ml)

200

Adet

270

trımetobenzamıd hcl (ım/ıv ampul)

1050

Adet

271

alprazolam (1 mg tablet)

3000

Adet

272

alprazolam (0,5 mg tablet)

2000

Adet

273

sennosıd a+b kalsıyum 2 mg/ml (150 ml diyet solüsyon)

400

Adet

274

lıdokaın hcl (%10 sprey)

200

Adet

275

sefıksım 400 mg (tablet)

500

Adet

276

ondansetron hcl (4 mg/ 2 ml ampul)

500

Adet

277

gatıfloksazın ( %0,3 göz damlası)

50

Adet

278

olanzapın (5 mg tablet)

1120

Adet

279

olanzapın (10 mg ım enj. sol. için toz içer. flk)

200

Adet

280

rho d immunglobulın ( 300 mcg 1 flakon)

450

Adet

281

amıkasın sülfat (100 mg flakon)

600

Adet

282

amıkasın sülfat (500 mg flakon)

1000

Adet

283

sefotaksım sodyum (1 gr im/iv flakon)

1500

Adet

284

sıprofloksasın 200 mg (flakon)

2500

Adet

285

vankomısın hcl (500 mg flakon)

1000

Adet

286

ertapenem (ıv/ım 1 gr 1 flakon)

200

Adet

287

meropenem trıhıdrat (500 mg flakon)

1000

Adet

288

meropenem (1 gr flakon)

3500

Adet

289

sulbaktam sodyum + sefoperazon sodyum (ım/ıv 1 gr flakon)

5250

Adet

290

levofloksasın (500 mg ıv flakon)

7000

Adet

291

pıperaslın-tazobaktam (4,50 gr ıv 1 fkakon)

2500

Adet

292

imıpenem sılastatın sodyum (500 mg ıv flakon)

3000

Adet

293

flukonazol (2 mg 50 ml flakon)

100

Adet

294

seftazıdım (1 gr flakon)

2000

Adet

295

%5 dekstroz %045 nacl 500 ml (pvc setsiz)

500

Adet

296

% 10 dekstroz 500 ml solüsyon pvc (setsiz)

3150

Adet

297

%5 dekstroz %0.2 nacl 500 cc solüsyon pvc (setsiz)

1000

Adet

298

%5 dekstroz 100 ml.solüsyon pvc (setli)

25000

Adet

299

%5 dekstroz 1000 ml solüsyon pvc (setli)

15000

Adet

300

%5 dekstroz 500 ml solüsyon pvc (setli)

37000

Adet

301

% 30 dekstroz 500 ml solüsyon pvc (setsiz)

340

Adet

302

metronıdazol 5 mg/ml (100 ml solüsyon setsiz)

2000

Adet

303

% 1,5 glisin irigasyon 3000 ml solüsyon pvc (setsiz)

500

Adet

304

izomix 1/3 500 ml solüsyon (setsiz pvc)

7000

Adet

305

ızomıx 1/4 500 ml sol setli (setsiz şişe)

100

Adet

306

izolen 1000 ml solüsyon pvc (setsiz)

6100

Adet

307

%9 nacl çözeltisi irigasyon (1000 cc kapaklı solüsyon)

2100

Adet

308

sodyum klorür %3 (250 ml solüsyon)

200

Adet

309

izotonik nacı 100 ml solüsyon (setsiz)

21000

Adet

310

ızotonık nacl (pvc 150 ml(setsiz)

2500

Adet

311

izotonik nacı 1000ml solüsyon (setli)

16500

Adet

312

ısolyte-s ph 7.4 pvc 1000 ml(setli)

500

Adet

313

izotonik nacı 500 ml solüsyon pvc (setli)

17750

Adet

314

mannitol %20 150 ml solüsyon pvc (setsiz)

800

Adet

315

resectısol 3000 ml(pvc setsiz)

200

Adet

316

ringer laktat 500 ml solüsyon (pvc setsiz)

200

Adet

317

ringer laktat 1000 ml solüsyon pvc (setsiz)

22200

Adet

318

teobag-200 100 ml solüsyon pvc (setli)

17000

Adet

319

polıgelın (500 ml solüsyon)

600

Adet

320

amınoasıt %8 solüsyonu (setsiz)

400

Adet

321

proteın+karbonhıdrat+yağ+vıt+mıneral (fıber 500 ml multıfruıt)

50

Adet

322

proteın+karbonhıdrat+yağ+vıt+mıneral (proteın 500 ml vanılla)

100

Adet

323

proteın+karbonhıdrat+yağ+vıt+mıneral (standart 500 ml vanılla)

300

Adet

324

proteın+karbonhıdrat+yağ+vıt+mıneral (dıabetes 250 ml multıfruıt)

200

Adet

325

proteın+karbonhıdrat+yağ+vıt+mıneral (gı control 500 ml vanılla)

500

Adet

326

beslenme solusyonu (lipid plus 1875 ml intravenöz inf. emülsiyon)

600

Adet

327

amıno asıt+glukoz+zeytinyağlı lıpıd solüsyonu (n4-550 e1000 ml)

1000

Adet

328

amıno asıt+glukoz+zeytinyağlı lıpıd solüsyonu (n7-1000e 1000 ml üç odalı torba)

400

Adet