Tıbbi Sarf ve Tıbbi Malzeme Satın Alınacaktır.
   
  İdarenin Adı :Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi
  İşin Adı : 2007 Yılı Tıbbi Sarf ve Tıbbi Malzeme
  İhale Kayıt No : 2007/142268
  Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü
 
  1. İdarenin
    a ) Adresi : Kasaplar Mahallesi Vasıfçınar Caddesi Balıkesir
    b ) Telefon - Faks Numarası : 266 2447101 - 266 2447101
    c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :  
  2. İhale Konusu malın
    a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Sarf ve Tıbbi Malzeme Alımı (180 Kalem)
    b ) Teslim Yeri(leri) : Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi Eczanesi Ambarıdır.
 
  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmeyi Müteakiben 30 (Otuz) Takvim Günü İçerisinde İhale Konusu Malın Tamamı Teslim Edilecektir.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer : Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi
  b ) Tarihi - Saati : 08.10.2007 - 14:00
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
   c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
verilmesi.
4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
Mevzuata göre CE Uygunluğuna sahip olması gereken ihale kalemleri için CE Belgesinin bulunması ve  verilmesi zorunludur.(Bu belgelerin hangi kalem ve/ veya kalemlere ait olduğu ihale sıra numarası yazılarak açıkça belirtilecektir.) Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
İstekliler teklif edecekleri tıbbi sarf ve tıbbi malzeleri ile ilgili numuneleri teklif zarfları ile birlikte bir teslim tutanağı ile birlikte idareye teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde firma ismi, malzemenin adı ve ihale sıra numarası yazılı olacak ve bir koliye konularak üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılmış olacaktır.Numunesi olmayan teklif kalemleri ile teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarına tıbbi sarf malzemesi alımı kapsamında yapılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7. İhale dokümanı Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi Satın Alma Birimi adresinde görülebilir ve 75 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 08.10.2007 tarihi, saat 14:00 'a kadar Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
 
Sıra No: Malzemenin Cinsi Miktarı Birimi
1- Ameliyat Maskesi (Yeşil,Disposable) 15.000 Adet
2- Ameliyat Bonesi (Yeşil,Disposable) 15.000 Adet
3- Ameliyat El Fırçası 50 Adet
4- Airway No: 2/0 (Disposable) 20 Adet
5- Airway No:1 (Disposable) 5 Adet
6- Ambu Maskesi No:1 15 Adet
7- Ambu Maskesi No:3 (Anestezi Cihazı İçin Yastıklı) 20 Adet
8- Abeslang (Disposable,Tahta) 8.000 Adet
9- Anne-Bebek Kol Bandı (Pembe) 1.000 Adet
10- Anne-Bebek Kol Bandı (Mavi) 1.000 Adet
11- Aspirasyon Sondası No:16 (Disposable) 200 Adet
12- Aspirasyon Sondası No:18 (Disposable,Nelaton Kateter) 2.000 Adet
13- Beden Derecesi 300 Adet
14- % 7,5 Povidone-İodine Polyiyot Kompleksi İçeren 1000 ml.Sıvı Sabun 180 Adet
15- % 10 Polivinil Pirolidon İyot Kompleksi İçeren 1000 ml Antiseptik Solüsyon 600 Adet
16- Beslenme Sondası No:8 2.000 Adet
17- Bistüri Ağzı BB521 5.000 Adet
18- Branüle Stoperli (Yeşil) No:18 12.000 Adet
19- Branüle Stoperli (Pembe) No:20 4.000 Adet
20- Branüle Stoperli (Mavi) No:22 2.000 Adet
21- Branüle stoperli (Sarı) No:24 3.000 Adet
22- Klima Dezenfektan Solüsyonu- 5 Litrelik Ambalaj 15 Bidon
23- Yüzey Dezenfektan Solüsyonu- 5 Litrelik Ambalaj 45 Bidon
24- Dose Flow 5.000 Adet
25- EKG Jeli- Net 1.000 gr 100 Adet
26- EKG Elektrodu (Yetişkin) 5.000 Adet
27- EKG Cihazı İçin Kağıt Makara (Cardiofax Marka Cihaza Uyumlu) 300 Adet
28- EKG Puarı (Cardiofax Marka Cihaza Uyumlu) 20 Adet
29- Endometrial Pipel (Disposable) 20 Adet
30- Entübasyon Tüpü (Balonlu,Disposable) No:6 (26 Numara) 30 Adet
31- Entübasyon Tüpü (Balonlu,Disposable) No:7 (30 Numara) 200 Adet
32- Entübasyon Tüpü (Balonlu,Disposable) No:7,5 (32 Numara) 3.000 Adet
33- Entübasyon Tüpü (Balonlu,Disposable) No:8 (34 Numara) 50 Adet
34- Epidural Set No:18 30 Adet
35- Normal Flaster (5m x 10 cm) 400 Adet
36- Micropor Flaster (5 m x 5cm) 1.500 Adet
37- Flaster Hipofix (Hypoallergenic)(10 m x 10 cm) 10 Adet
38- Foley Sonda No:14 50 Adet
39- Foley Sonda No:16 4.000 Adet
40- Foley Sonda No:20 5 Adet
41-  Fototerapi İçin Göz Maskesi(Küçük) 250 Adet
42- Fototerapi İçin Göz Maskesi (Orta) 500 Adet
43- Fototerapi İçin Göz Maskesi (Büyük) 300 Adet
44- Cerrahi İnsizyon Kapama Yara Bandı-Şeffaf 6.500 Adet
45- Gazlı Bez (20 Telli) 38.000 Metre
46- Gümüş Nitrat Kalemi 15 Adet
47- Göbek Klembi 2.500 Adet
48- Isı Endikatörü-Kuru (Rulo Halinde) 12 Adet
49- İdrar Torbası (Kız Çocuk) 300 Adet
50- İdrar Torbası (Erkek Çocuk) 300 Adet
51- İdrar Torbası (Yetişkin-Musluksuz) 10.000 Adet
52- Kan pompası 2 Adet
53- Karmen Kanül (Tekli) 150 Adet
54- Karmen Kanül Ucu (4 Numara -Sarı Uç) 100 Adet
55- Karmen Kanül Ucu (5 Numara- Yeşil Uç) 100 Adet
56- Koter Plağı( Petaş Petkot 500S Cihazına Uyumlu) 400 Adet
57- Koter Ucu ve Kalemi (Disposable, Petaş Petkot 500S Cihazına Uyumlu) 500 Adet
58- Kültür Tüpü 600 Adet
59- Kan Kültür Tüpü 50 Adet
60- Lanset 15.000 Adet
61- Muayene Eldiveni No:7 40.000 Adet
62- Muayene Eldiveni No:7,5 110.000 Adet
63- Muayene Eldiveni No:8 2.000 Adet
64- Steril Nazogastrik Sonda No:16 50 Adet
65- Nazal Oksijen Kanülü(Yetişkin, 2M bağlantılı) 10 Adet
66- Nazal Oksijen Kanülü (Pediatrik) 25 Adet
67- Naylon Galoş 30.000 Adet
68- Pamuk Hidrofil (Net 1000 Gr) 650 Kg.
69- Pernöz Dren (Disposable) 50 Adet
70- Pet Eldiven 10.000 Adet
71- Rivanol (1 Gr´lık Paketler Halinde Ambalajlı) 100 Adet
72- Röntgen Filmi Yeşile Duyarlı (18x24),(100´lük Ambalaj) 7 Kutu
73- Röntgen Filmi Yeşile Duyarlı (24x30),(100´lük Ambalaj) 7 Kutu
74- Röntgen Filmi Yeşile Duyarlı (30x40),(100´lük Ambalaj) 2 Kutu
75- Röntgen Filmi Yeşile Duyarlı (35x35),(100´lük Ambalaj) 4 Kutu
76- Röntgen Filmi Otomatik Banyo Solüsyonu 1.Banyo-Developer 8 Takım
77- Röntgen Filmi Otomatik Banyo Solüsyonu 2. Banyo-Fixer 8 Takım
78- Smear Fırçası 3.000 Adet
79- Smear Kabı (Lam Taşıma Kutusu)(Dik Yerleşime Uygun,Plastik) 18.000 Adet
80- Karbondioksit Absorbanı-20 kg.Ambalaj (Soda Lime veya Sofna Lime) 3 Adet
81- Steril Spinal İğne (No:26) 300 Adet
82- Steril Spinal İğne (No: 27) 200 Adet
83- Spongostan Standart Sünger 400 Adet
84- Serviks Set 30 Adet
85- Steril Cerrahi Eldiven (No:7) 8.000 Çift
86- Steril Cerrahi Eldiven (No:7,5) 18.000 Çift
87- Steril Cerrahi Eldiven (No:8) 3.000 Çift
88- Sentetik Absorbable Surgical  Suture,Polyglycolic Acid No:3/0 (30mm,Keskin İğneli) 4.600 Adet
89- Sentetik Absorbable Surgical Suture,Polyglycolic Acid No:2/0 (İğnesiz,12x45.Çile) 3.000 Adet
90- Sentetik Absorbable Surgical Suture,Polyglycolic Acid No:2/0 (150 cm,İğnesiz) 3.000 Adet
91- Sentetik Absorbable Surgical Suture Poliyglycolic Acid No:0 (40 mm, Yuvarlak İğneli) 6.000 Adet
92- Sentetik Absorbable Surgical Suture,Poliyglycolic Acid No:0 (30mm,Yuvarlak İğneli) 4.000 Adet
93- Sentetik Absorbable Surgical Suture, Polyglycolic Acid No:1 (40 mm, Yuvarlak İğneli) 4.000 Adet
94- Sentetik Absorbable Surgical Suture,Polyglycolic Acid No:1 (50 mm Yuvarlak İğneli) 4.000 Adet
95- Sentetik Absorbable Surgical Suture, Polyglycolic Acid No:2 (50 mm Yuvarlak İğneli) 12.000 Adet
96- Sentetik Absorbable Surgical Suture,Polyglycolic Acid No:2 (40 mm Yuvarlak İğneli) 5.000 Adet
97- Sentetik Absorbable Surgical Suture, Polyglycolic Acid No:2 (İğnesiz,12 x 45 Çile) 1.500 Adet
98- Sentetik Absorbable Surgical Suture,Polyglycolic Acid No: 5/0 (30 mm,Yuvarlak İğneli) 50 Adet
99- Sentetik Absorbable Surgical Suture, Polyglycolic Acid No: 3/0 (30 mm.Yuvarlak İğneli) 50 Adet
100- Sentetik Absorbable Surgical Suture,Polyglycolic Acid No:2/0 (30 mm Yuvarlak İğneli) 1.000 Adet
101- Sentetik Absorbable Surgical Suture,Polyglycolic Acid No.3/0 (30 mm Yuvarlak İğneli) 1.000 Adet
102- Steril Enjektör 2 cc (Siyah-Lastik Pistonlu) 15.000 Adet
103- Steril Enjektör 5 cc (Siyah-Lastik Pistonlu) 1.500 Adet
104- Steril Enjektör 5 cc (Yeşil- Lastik Pistonlu) 40.000 Adet
105- Steril Enjektör 10 cc (Yeşil-Lastik Pistonlu) 40.000 Adet
106- Steril Enjektör 20 cc (Sarı-Lastik Pistonlu) 14.000 Adet
107- Steril İğne Ucu(Sarı) 5.000 Adet
108- Steril İğne Ucu (Yeşil) 3.000 Adet
109- St.İnsulin Enjektörü 1cc 100 Ünitelik 200 Adet
110- St. 2 ml.Aşı Enjektörü (0,5*16 mm İğneli) 2.000 Adet
111- Turnike (İnce) Sarı Lastik Dren 100 Metre
112- Turnike (Kalın) Sarı Lastik Dren 250 Metre
113- Vazelin-250 gr´lık Ambalaj 20 Adet
114- Üçlü Musluk 100 Adet
115- HBsAg Card Test 1.000 Adet
116- İdrar Bardağı (Pet Bardak) 10.000 Adet
117- Karıştırma Çubuğu(Pamuksuz,İçi Dolu Eküvyon Çubuğu) 2.000 Adet
118- Enjeksiyon Yara Bandı 30.000 Adet
119- Plastik Spor 50 ´lik 10 Adet
120- Rodaji Boyalı Lam(50´lik Ambalaj) 14.000 Adet
121- Lamel 24*50 (100´lük Ambalaj) 120 Kutu
122- Entellan 200 ml´lik Amb. (Orijinal Cam Ambalajda) 15 Şişe
123- Saf Aseton 2,5 lt Amb.(Extra Pure Özellikte,Özel Cam Ambalajda) 40 Şişe
124- Ksilol 2,5 lt´lik Amb.(Orijinal Cam Ambalaj,Sızdırmaz Kapaklı) 10 Şişe
125- Formol 5 lt. Ambalaj (Sızdırmaz Kapak,Orijinal Ambalajda) 15 Bidon
126- İmmersiyon Yağı 8 ml´lik Amb.(Orijinal Cam Amb) 4 Şişe
127- Papanicalaou 1A 500 ml Amb.( Harris Hızlı Boyama Özellikli) 15 Şişe
128- Eozin Y Alcoholic 500 ml´lik Amb.(Hızlı Boyama Özellikli) 5 Şişe
129- LEİCA Disposable Mikrotom Bıçağı(50´lik Amb.)(LEİCA RM 2125RT Rotary Mikrotom Uyumlu)  10 Kutu
130- May Grünwald Sol. 500 ml Amb. 2 Şişe
131- Giemsa Sol. 500 ml.Amb. 2 Şişe
132- Patoloji Materyali Taşıma Kabı  (Plastik,50 ml) 2.500 Adet
133- Patoloji Materyali Taşıma Kabı (Plastik, 3 Lt.) 400 Adet
134- Boncuk Parafin (56-58 C´de Erimeli,Patoloji İçin) 50 Kg
135- OG6 (Papanicalaou 2A) 500 ml´lik. Amb. 1 Şişe
136- EA 50 (Papanicalaou 3B) 500 ml´lik Amb 1 Şişe
137- Mayers Mucicarmine %0,25 Metanil Yellow Solüsyon 500 ml´lik Amb. 1 Şişe
138- Periodik Asit %1 Aqueous Solüsyonu 500 ml´lik Amb. 1 Şişe
139- Schiff Reajeni 500 ml´lik Amb. 1 Şişe
140- Sodyum Metabisülfite %10 Aqueous Solüsyon 500 ml´lik Amb. 1 Şişe
141- Pal´s Bleach 500 ml´lik Amb. 1 Şişe
142- Weigert´s İron Hematoksilen 500 ml´lik Amb. 1 Şişe
143- Kesit Alma Fırçası No:8 10 Adet
144- Mucicarmine Stok Solüsyonu 500 ml´lik Amb. 1 Şişe
145- St.Nelaton Sonda No:16 50 Adet
146- Ameliyat Tavan Lambası Ampulü 50 Adet
147- Aspiratör İçin Bakteri Filtresi (Bilser Marka Cihaza Uyumlu,Nem Tutucu) 50 Adet
148- Aspiratör İçin Bakteri Filtresi (Bıçakcılar Marka Cihaza Uyumlu,Nem Tutucu) 150 Adet
149- Fototerapi Ampulü (Mor) 40 Adet
150- Fototerapi Ampulü (Beyaz) 45 Adet
151- Nebülizatör Cihazı İlaç Haznesi 50 Adet
152- Hazır Ameliyat Box Gömleği(Yetişkin,Reusebl,Kan ve Sıvı Geçirmez,Büyük Boy) 100 Adet
153- Hasta Gömleği (Yetişkin,Disposable) 3.000 Adet
154- Küvez Filtresi (Airshields Marka Küveze Uyumlu) 30 Adet
155- Küvez Filtresi (Atom Marka Küveze Uyumlu) 16 Adet
156- Küvez Filtresi (Fanem Marka Küveze Uyumlu) 16 Adet
157- Küvez Filtresi (YP-970 İnfant İncubator Marka Küveze Uyumlu) 24 Adet
158- Paspas (3 Adım Kuralına Uygun,Kontamine Önleyici,Tekrar Kullanılabilir,Tam Oda Paspası) Boy:1 m,En:1,2 m 1 Adet
159- Paspas (3 Adım Kuralına Uygun,Kontamine Önleyici,Tekrar Kullanılabilir,Tam Oda Paspası) Boy:2,5 m, En : 1,2 m 1 Adet
160- Laringoskop (Yetişkin)Ampulü 20 Adet
161- Tıbbi Atık Bidonu 400 Adet
162- Ameliyathane İçin Terlik 53 Çift
163- Stetoskop (Yetişkin) 7 Adet
164- Stetoskop (Pediatrik) 2 Adet
165- Ambu Seti (Pediatrik) 3 Adet
166- Ambu Seti (Yetişkin) 1 Adet
167- Laringoskop Set (Yetişkin) 2 Adet
168- Tansiyon Aleti (Yetişkin) 8 Adet
169- Pulse Oksimetre Probu (Petaş KMA 175 Cihazına Uyumlu) 1 Adet
170- Pulse Oksimetre Probu (Petaş KMA 165 Cihazına Uyumlu) 1 Adet
171- Pulse Oksimetre Probu (Nellcor Puriton Bennett NPB190 Cihazına Uyumlu) 1 Adet
172- Otoskop 1 Adet
173- Bebek Laringoskopu No:0 1 Adet
174- Petaş KMA 800 Cihazına Water Trap 50 Adet
175- Petaş KMA 800 Cihazına  Simpline Numune Alma Hattı 20 Adet
176- Petaş KMA 800 Cihazına Dirsekli Adaptör 20 Adet
177- Tromel (Çap 29 cm-Yükseklik 24 cm) Orta Boy 8 Adet
178- Tromel (Çap 36 cm-Yükseklik 24 cm) Büyük Boy 15 Adet
179- Kan Verme Seti 1.600 Adet
180- Valfli El Dezenfektanı 150 Adet