KÖMÜR BAYİLİKLERİ VERİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

Genel Müdürlüğümüze bağlı bulunan Ege Linyitleri İşletme (ELİ) ve Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessese Müdürlüklerince üretilen kömürlerin, taahhüt edilecek termine göre, müracaat edecekleri il/illerde (il sınırlaması olmaksızın), Kurumumuzca belirlenecek azami depo satış fiyatından, imzalanacak Bayilik Sözleşmesi kapsamında, 2007-2008 sezonunda ısınma amaçlı olarak satılabilmesi için bayilikler verilecektir.

Bayi olabileceklerin tanımı

• Gerçek veya Tüzel kişiler,

• Belediyelere bağlı ticari faaliyet gösteren şirketler, İşletmeler.

• Her hangi bir resmi dairenin ihalesini kazandığını belgeleyen gerçek yada tüzel kişiler,

bayilik kriterlerini yerine getirmeleri halinde bayi olabileceklerdir.

Bayilik Kriterleri

• Ticaret ile uğraştığını belgelemesi, (Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak Hal Faaliyet Belgesi, Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak Oda Sicil Kayıt sureti, Ticaret Sicil Gazetesi, Noterden tasdikli İmza Sirküleri)

• 2007-2008 kömür satış sezonunda en az 1.000 ton kömür satacağını taahhüt etmesi,

• Kömür depolama için kapalı alanı olduğuna dair (sundurma altı da olabilir.) beyanda bulunması,

• Üretim bölgesi baz alınarak TKİ’ce belirlenen mesafelere göre oluşturulan %15, bayi karı eklenerek bulunan (TKİ Üretim-Satış noktasındaki kömür satış fiyatına eklenecektir.) ve tavsiye edilen azami depo satış fiyatlarından veya söz konusu fiyatların altında kömür satması,

• Kömürü, peşin fiyatla satın alması (parasının peşin yatırılarak aylık termininde belirtilen miktarın siparişe bağlanarak TKİ Üretim-Satış noktasında teslim olarak verilmesi),

• 10.000 (onbin) YTL tutarında 18 ay süreli teminat mektubu verilmesi,

• Aylık termin programında belirtilen kömürün % 90’ını alacağına, almaması durumunda Bayilik Sözleşmesinin fesh edilerek, fesih işlemini takip eden bir Bayilik dönemi süresince kendisine ve ortaklık ilişkisi olan şahıs yada sermaye şirketlerine Bayilik hakkı verilmeyeceğini kabul ettiğine dair taahhütname vermesi (Bayi bir sözleşme süresi içerisinde, en fazla iki ay için, ilgili ayın 15 gün öncesine kadar TKİ’ye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, aylık termin programında belirtilen miktarın % 50’sini aşmamak üzere ilgili ayın terminini eksiltme hakkına sahiptir.),

• TKİ’nin vereceği kömür cins ve miktarına rıza göstermesi,

• Hangi il ya da illerde kömür satacağını sözleşmelerine yazmaları,

• TKİ’nin bayilik şartlarını kabul ederek sözleşme imzalaması,

Şartlarını kabul etmeleri ve http://www.tki.gov.tr adresindeki web sayfamız ile http://www.eli.gov.tr ve http://www.gli.gov.tr internet adreslerinde görülebilecek Bayilik Sözleşmesini, bayisi olmayı düşündüğü ELİ ve/veya GLİ Müessese Müdürlüklerimize müracaat ederek imzalamaları halinde kömür bayilikleri verilecektir.

Bayilik son başvuru süresi ve diğer koşullar http://www.eli.gov.tr ve http://www.gli.gov.tr internet adreslerinde ilan edilmektedir.