ARIZA-BAKIM-ONARIM VE MÜŞTERİ İŞLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :

Genel Müdürlüğümüzün; “A GRUBU A.G. – Y.G. (O.G.) ARIZA-BAKIM-ONARIM VE MÜŞTERİ İŞLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI” (Kadıköy, Üsküdar, Erenköy, Ümraniye, Vaniköy, Şile, Adalar, Dudullu ve Beykoz İşletme Müdürlükleri Bölgeleri) işi İSTİSNA KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ ve Birim Fiyat Teklifi almak suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                        :  2007/49304

İhale Dosya No                               :  2007/12

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Bağlarbaşı Mah. Cengiz Topel Cad. No: 17

                                                            34844-Maltepe/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası            :  0216 - 457 48 27

                                                            0216 - 457 49 07

c) Elektronik posta adresi (varsa)    :  ticaret@ayedas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin               

a) Niteliği, türü ve miktarı               :  Türleri ve miktarları ihale dosyasındaki Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde belirtilen; “(A GRUBU) A.G-Y.G. (O.G) İşletme Arıza-Bakım-Onarım ve Müşteri İşlerinin Yaptırılması” işi. (304 işçilik kalemi)

b) Yapılacağı yer                              :  İstanbul Anadolu Yakası, (A Grubu) Kadıköy, Üsküdar, Erenköy, Ümraniye, Vaniköy, Şile, Adalar, Dudullu ve Beykoz İşletme Müdürlükleri Bölgeleri.

c) İşin süresi                                    :  365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Bağlarbaşı Mah. Cengiz Topel Cad. No: 17 A Blok 4. Kat (İhale Odası) 34844-Maltepe/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                              :  24/5/2007 Perşembe günü, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, kuruluşu, pay durumu ve ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri istenmemektedir.

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi:

İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamuda sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak;

* AG-YG (OG) Elektrik Dağıtım Tesisi [AG-YG (OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi, Yeraltı Kablo Şebekesi, Aydınlatma Şebekesi, İndirici Trafo Merkezi, Dağıtım Merkezi, KÖK, Trafo Postası ve YG (OG) Kompanzasyon Tesisi],

* YG (OG) Enerji Nakil Hatları (ENH),

* YG Şalt Tesisleri,

* YG Enerji İletim Hatları (EİH),

* Arıza Onarım ve Bakım, Bakım Onarım ve Tesis işleridir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanı AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü Bağlarbaşı Mah. Cengiz Topel Cad. No: 17 A Blok Kat: 1 34844-Maltepe/İSTANBUL adresindeki Malzeme Yönetimi ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir ve 250,00,-YTL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Şartname bedeli Genel Müdürlüğümüz, Merkez veznesine yatırılabileceği gibi Genel Müdürlüğümüzün T.Vakıflar Bankası Kozyatağı/İSTANBUL şubesi nezdindeki 00158007279998031 Nolu hesabına yatırılabilir.

8 - Teklifler, ihale saatine kadar AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Bağlarbaşı Mah. Cengiz Topel Cad. No: 17 B Blok Zemin Kat 34844-Maltepe/İSTANBUL adresindeki Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Teklif ve ödemeye esas para birimi Türk parasıdır.

11 - Bu ihaleye kısmi teklif verilemez; işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - Bu ihalede alternatif teklif verilemez.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmayacaktır

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalanması esnasında, ihale tarihi itibarıyla İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile yapmakla yükümlü olduğu diğer işlemleri tamamlaması ve kesin teminatı vermesi gerekir.

17 - Bu ihale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla, bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

18 - Teklif verenler ve basın mensupları isterlerse ihale gününde hazır bulunabilirler.