DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Birim Fiyat Mal Alımı Sözleşmesi

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları :

Bu sözleşme, bir tarafta Deniz İkmal Grup Komutanlığı Kasımpaşa/İstanbul (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta                                                                          (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler :

2.1.  İdarenin adı            : Deniz İkmal Grup Komutanlığı

        İdarenin adresi      : Kasımpaşa/İSTANBUL

        Tel No                    : 0 212 2543150-1032/1037

        Faks No                 : 0 212 2351199

 

2.2.  Yüklenicin Adı/Ticaret Ünvanı      :

Yüklenicinin Tebligat Adresi         :

        Telefon No                                   :

        Faks No                                       :

 

2.3.  Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 

Madde 3- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar :

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

 

Madde 4- Sözleşmenin Dili :

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

 

Madde 5- Satın Alınacak Malın adı, Niteliği, Türü ve Miktarı :

5.1.  Malın Adı                : TABLO 1’de belirtilmiştir.

5.2.  Malın Miktarı           : TABLO 1’de belirtilmiştir.

                                                                            TABLO 1

 S. NO

MALZEME ADI

STOK NO

 MİKTAR

DAĞITIM BİRİMİ

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

 1

 PALASKA S.DERİ BEYAZ

 -270016877

 2000

 AD

Numunesine Göre Alım.

 2

 GETR BEYAZ S.DERİ AYAKKABI

 -270016835

 2500

 ÇF

Numunesine Göre Alım.

 

ihale dokümanı, mühürlü numuneleri ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

 

5.3.  Yükleniciden İstenen Belgeler/Yeterlilik Kriterleri       : (Bu madde gereği herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.)

Madde 6- Sözleşmenin Türü, Bedeli ve Süresi :

6.1.  Sözleşmenin Türü               : Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, madde 5. de yer alan her bir mal kaleminin miktarı ile bu mal kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan ve madde 6.2. de belirtilen tutar üzerinden akdedilmiştir.

6.2.  Sözleşmenin Bedeli     :       ……………………..YTL.    (Yazı ile……………………….YTL.)

6.3.  Sözleşmenin Süresi     :       Sözleşmenin imzalanmasından itibaren malın garanti süresinin sonuna kadardır. Mal için garanti istenmemişse, malın kesin kabülünün yapılıp, ödemenin gerçekleşmesi ile sözleşme sona erecektir

 

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler :

7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin vergi (KDV Hariç), damga vergisi, karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, resim, harç, ambalaj, yükleme, boşaltma, istif ve ulaşım ile her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir.

 

7.2. Yüklenicinin talep etmesi ve idareninde uygun görmesi halinde ihale konusu malların Transit ambarına indirilmesi veya geri alınması esnasında İdareye ait forklift kullandırılabilecektir. Forkliftin saat ücreti 30,00 YTL.`dir. Toplam tutarın Yüklenici tarafından Kuzey Deniz Saha Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmasına müteakip forklift kullanılmasına müsaade edilecektir.

Madde 8- Kesin Teminat İle Kesin Teminatın İadesine Ait Şartlar :

Yükleniciden kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 9- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler :

Sözleşme hükümlerinin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait her türlü vergi (KDV HARİÇ), resim ve harçlarla; bu sözleşme ile ilgili diğer giderlerin tümü yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

Madde 10- Montaj İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım onarım Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar : (Bu Madde Boş bırakılmıştır.)

 

 

Madde 11- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı :

11.1.  İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri : İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Transit Mal Saymanlığına teslim edilecektir.

11.2.  İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile başlar

11.3.  Teslim Şekli : Teslimat tek partide olacaktır.

11.4.  Teslimat Programı : Yüklenici sözleşme konusu mal/malları 45 (Kırbeş) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Bu sürenin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk mesai günü saat 16:00’a kadar yüklenici veya yetkili temsilcileri tarafından teslim edilecektir. Saat 16:00’dan sonra getirilen mallar teslim alınmayacaktır.Teslim edilen malzemelerin her tür yükleme ve boşaltma işlemleri ve buna ait masraflar yükleniciye aittir.

 

Madde 12- Ödeme Yeri, Şartları ve Avans Verilip Verilmeyeceği:

12.1.  Ödeme Yeri : Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme Kuzey Deniz Saha Saymanlık Müdürlüğü’nce bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.

12.2.  Ödeme Koşulları ve Zamanı : Ödemeye esas para birimi Yeni Türk Lirası (YTL) dır. İdare tarafından malın teslim, muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını ve kuruşlu belgenin hazırlanmasına müteakip ödeme yapılacaktır.Ödeme, yüklenicinin fatura üzerinde veya vereceği dilekçede belirteceği banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılacaktır.

12.3.  Avans Verilip Verilmeyeceği: Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 13- Fiyat Farkı :

13.1.  Yüklenici, sözleşme süresince vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

13.2.  Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 14- Geçikme Halinde alınacak Cezalar :

Yüklenicinin taahhüdünü madde 11.4. de belirtilen süre içerisinde yerine getirmemesi durumunda İdarece ek cezalı süre verilmeyecek ve sözleşme fesh edilecektir.

 

Madde 15 - Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları :

Yüklenici madde 11.4. de belirtilen süre dışında taahhüdünü yerine getirmesi için süre uzatımı verilmeyecektir.

 

Madde 16- Sözleşmede Değişiklik Yapılması :

16.1.  Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

        (a)   Malın montaj veya teslim yeri.

        (b)   Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

16.2.  Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

 

Madde 17- Yüklenicinin Yükümlülükleri :

17.1.  Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri : Yüklenici,işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi,sözleşme konusu malı/işi,sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre,miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

17.2.   Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları :

17.2.1.  Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

17.2.2.  Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

 

Madde 18- Ambalajlama :. Sözleşme konusu mal/malzemlerden Getr Süni Deri Beyaz Ayakkabı her bir çifti ve Palaska Suni Deri beyazın her bir adedi bir naylon torba ambalaj içine konularak ve yüz çift/adet bir karton oluklu mukavva kutu içerisine konularak ambalajlanacaktır. Her bir nakliye ambalajının üzerinde firma bilgilerini ve sözleşme numarasını içeren etiket bulunacaktır. Mal/malzemelerin teslimi aşamasında ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır.

 

Madde 19- Mevzuata Uygunluk :

Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere,

(a)   İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge , tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,

(b)   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına,

uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir .

 

Madde 20- Sigorta :

Sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

 

Madde 21- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri :

21.1.  Muayene ve Kabul şekil ve şartları   : Yüklenici malı teslim edip/işi ifa ettikten sonra muayene ve kabul işlemlerine malı/malları teslim ettiği gün başlatacaktır.

21.1.1  Yüklenici tarafından muayene edilecek malın; Tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması,Numunenin ve numune alımı ile ilgili her türlü aparat ve malzemenin hazır edilmesi, muayene başlamadan önce belirli bölümlere ayrılması, sağlanacaktır.

21.1.2. Teslim edilen mal/malların fiziksel muayenesi İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Doğrudan Temin ve İtiraz Muayene Komisyonu tarafından mühürlü numunesine göre yapılacaktır. Mal/mallara ait laboratuvar ve kimyasal testleri yaptırılmıyacaktır.

21.1.3.  Yüklenici fiziksel muayene sonucu verilen RED raporuna itiraz edemez.

 

Madde 22- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler :

22.1.  Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin  gecikme cezasına ilişkin  hükümleri uygulanır.

22.2.  Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.

 

Madde 23- Garanti ve Bakım, Onarım : Yüklenici tarafından teslim edilecek malların  kabulünden sonra 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna 06.03.2003 tarih ve 4822 sayılı kanunla getirilen değişiklik gereğince sözleşme konusu mal/malzemelerin 2 yıl süresince renginde sararma ve metal aksamlarında oksitlenme olduğunda firma tarafından yenisi ile değiştirileceğine dair Yüklenici firmadan kaşeli ve imzalı taahhütname malzemelerin teslimi esnasında Komutanlığımıza teslim edilecektir.

23.1.  Yüklenici sözleşmeyi imzalamakla yukarıda belirtilen garanti ve değiştirme hususlarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Madde 24- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi :

24.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi : Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

        (a)   Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi,

        (b)   Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

        hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilir.

24.2.  Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi :Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

24.3.  Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi : Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, sözleşme fesh edilir.

 

Madde 25- İhale Dokümanında Yeralan Bütün Belgelerin Sözleşmenin Eki Olduğu :

Satın alınacak mala ait ihale dokümanı bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar.

 

Madde 26- Anlaşmazlıkların Çözümü :

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 27- Hüküm Bulunmayan Haller :

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

 

Madde 28- Diğer Hususlar :

28.1.  Yüklenici mal teslimi ile birlikte Yetkilendirilen Doğrudan Temin Muayene Heyetine teslim edilmek üzere muayeneye esas teşkil edecek numune payı/kapları bedelsiz olarak teslim edecektir.

28.2.  Teslim edildikten sonra muayene sırasında ambalajı bozulan mallar, yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir

28.3.  Muayene masrafları, muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

28.4.  İdare ve yüklenici arasında bu alıma ait yapılacak olan sözleşmenin asıl sureti idarede muhafaza edilecek olup, ileride doğabilecek hukuki ihtilaflarda idarede bulunan asıl suret geçerli olacak ve yüklenici buna uymayı peşinen kabul edecektir

Madde 29- Yürürlük :

Bu sözleşme, sözleşmenin taraflarca imzası ile yürürlüğü girer.

Madde 30- İmza :

Bu sözleşme 30 (otuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra…………./…………/2007 tarihinde imza altına alınarak 1 (Bir) asıl nüshası idarede alıkonulmuş, 1 (Bir) sureti yükleniciye verilmiştir.

İDARE                                                                                       YÜKLENİCİ (Yüklencinin veya usulüne

                                                                                                  göre yetkilendirilmiş temsilcisinin adı

                                                                                                                 soyadı ve imzası)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Osman KAYALAR

İkmal Kıdemli Albay

İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanı

T.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
PENDİK/İSTANBUL

1. İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle satın alınacaktır.

 2.  Satın alımıyla ilgili yapılacak sözleşme ve diğer belgeler için noter tasdiki aranmayacak, teminat alınmayacaktır.

 3. Ödeme, malın teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Tedarik Şube Müdürlüğü/KASIMPASA'nın düzenlediği ödeme evrakları ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden 1,95 (%0,75 Damga vergisi, %0,45 Karar damga vergisi, % 0,75 sözleşme damga vergisi) damga vergisi kesilecektir.

 4. Başkanlığımız belirtilen malzeme/malzemeleri hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.

 5.  Yüklenici teslim ettiği malın evsafını kaybetmesi halinde 2 yıl süre ile evsafını kaybeden malın yenisi ile değiştirme garantisi verecektir.

 6. Malzemeler, İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığınca siparişin verilmesini müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00’a kadar taahhüt edildiği şekilde İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Transit Mal Saymanlığına teslim edilecektir.

 7. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

 8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ YENİ TÜRK LİRASI (YTL) teklifinizi 22/03/2007 saat 14:30 ’a kadar, faks yada kapalı zarf içinde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığına teslim etmenizi rica ederim.

 9. Malzemelerde aranacak özellikler :
   a) Malzemelerin fiziki muayeneleri yapılacak, laboratuar ve kimyasal muayeneleri yapılmayacaktır.
   b)  Numune esasına göre alım yapılacaktır.

 

 

 

 

 

Üzeyir ALBAL

 

ALBAY

 

BAŞKAN

NOT 1: Anılan özellikler haricinde ürünler için teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler değerlendirilmeyecektir.
NOT2 : KZ.DZ.SAHA K.SATINALMA KOM.BŞK. tarafından Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacak malzemelere ait doğruda temin duyurularına ve sonuçlarına www.ekm.tsk.mil.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

TEKLİF MEKTUBUDUR

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI’NA

 

1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tüm hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

2.Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz  toplam bedel KDV hariç ....................................... rakam ve ......................................................... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

  S.No

  Stok No

 Malzemenin Cinsi ve Özellikleri

 Dağıtım Birimi

Miktarı

Telif Edilen
Birim Fiyat
(YTL)

KDV
(%)

ÖTV
(%)

Tutar (YTL)

 270016877 

 PALASKA S.DERİ BEYAZ 

AD 

2000 

 

 

 

 

 270016835 

 GETR BEYAZ S.DERİ AYAKKABI 

ÇF 

2500 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)     

 

 

TEKLİF TARİHİ

TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI

VERGİ NUMARASI

TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ